ا

 • ابراهیمی بوزانی. مهدی بررسی میزان تحقق‌پذیری اهداف طرح احیای میدان عتیق اصفهان (امام علی(ع))* [ دوره11, شماره 41 - پاییز سال 1399]
 • احمدنژاد. فرهاد ارزش‌های انسان مسلمان و نمود آن در معماری خانه ایرانی اسلامی (نمونه موردی: خانه‌های تاریخی شهر یزد) [ دوره14, شماره 51 - بهار سال 1402]
 • احمدی.حسن تبیین مؤلفه‌های آموزش شهرسازی با تأکید بر شاخص‌های شهر اسلامی [ دوره12, شماره 46 - زمستان سال 1400]
 • احمدی.مظهر تحلیل ساختار فضایی کلان شهر قم با تأکید بر شکل‌گیری هسته‌های فرعی [ دوره10, شماره 36 - تابستان سال 1398]
 • احمدي فرد.نرگس نقش ابعاد گردشگری در بازآفرینی پایدار بافت قدیم شهر یزد [ دوره13, شماره 48 - تابستان سال 1401]
 • ادیبی سعدی نژاد.فاطمه واکاوی عوامل اثر گذار تاریخی و آینده نگاری وضعیت حریم شهرهای ایرانی اسلامی؛ مطالعه موردی: حریم کلانشهر تهران [ دوره12, شماره 44 - تابستان سال 1400]
 • ارژمند.محمود چیستی اصالت و هویت فرهنگی معاصر ایران در معماری با فراتحلیل آثار شایگان [ دوره13, شماره 47 - بهار سال 1401]
 • ارمغان.مریم تحلیل ساختار کالبدی - فضایی خانه‌های طبقات اجتماعی شرکت شهر نفتی آبادان در دوران رونق صنعت نفت، با روش نحو فضا [ دوره11, شماره 39 - بهار سال 1399]
 • ارمغان.مریم نقش برابری‌خواهی و مهمان‌نوازی بر تداوم سکونت در خانه‌های گمیشان [ دوره10, شماره 36 - تابستان سال 1398]
 • اسفنجاری.عیسی راهبرد حامیان بافت‌های تاریخی کرمان برای محافظت از مکان‌های تاریخی [ دوره14, شماره 52 - تابستان سال 1402]
 • اسلاملو.محمد صابر تدوین چارچوب مفهومی تاب آوری شهری به منظور ارائه کاربست آن در ادبیات شهرسازی از طریق تحلیل مضمون متون [ دوره12, شماره 45 - پاییز سال 1400]
 • اسلامی.سیدغلامرضا سنجش زمینه گرایی میان افزاهای معاصر در حریم بافت تاریخی بازار سنتی اردبیل، با تاکید بر بُعد برخالی [ دوره10, شماره 37 - پاییز سال 1398]
 • اسلامی.مطهره کاربست مفهوم آرامش در خانه‌های معاصر کرمان (فهم ابعاد مختلف شکل‌گیری آرامش در دو الگوی آپارتمانی و مستقل حیاط دار) [ دوره14, شماره 51 - بهار سال 1402]
 • اسلامی.نازنین تحلیل اندیشه‌های مدرنیسم بر روند شکل‌گیری و تغییر خیابان‌های شهری ایران و ازبکستان؛ مطالعه موردی شهر تهران و تاشکند [ دوره11, شماره 39 - بهار سال 1399]
 • اسمعیل پور.نجما برنامه‌ریزی توسعۀ مجدد زمین در محله‌های بافت تاریخی (مطالعۀ موردی: محله زرتشتی‌ها در بافت تاریخی شهر یزد) [ دوره12, شماره 46 - زمستان سال 1400]
 • افشارنیا. اعظم تملک اراضی شهری در طرح‌های توسعه شهری با رویکرد عدالت اجتماعی [ دوره12, شماره 44 - تابستان سال 1400]
 • افشاری.محسن بازنمایی گستره و عناصر شاخص محلۀ لنبان اصفهان در دورۀ قاجاریه [ دوره11, شماره 40 - تابستان سال 1399]
 • افشاری.محسن واکاوی ویژگی‌های ترکیب کننده‌های‌ فضایی در حوض‌خانه خانه‌های تاریخی اصفهان (دوره‌های صفوی و قاجار) [ دوره14, شماره 52 - تابستان سال 1402]
 • افضلی.زینب سیر تحولات فضایی شهر سیرجان در دوران اسلامی با اتکاء به شواهد باستان شناختی و منابع مکتوب تاریخی [ دوره10, شماره 38 - زمستان سال 1398]
 • افضلیان.خسرو تبیین شاخص‌های ماندگار مسکن بومی ایران با استفاده از نظریه داده بنیاد [ دوره11, شماره 42 - زمستان سال 1399]
 • اکبری نامدار.شبنم بازخوانی سیر تحول معماری در ساختار بازار تبریز با تأکید بر زمینه‌گرایی [ دوره11, شماره 39 - بهار سال 1399]
 • اکبری.علی تحلیل پدیدارشناختی مکان قدسی در شهر ایرانی-اسلامی مبتنی بر انحا حضور عناصر چهارگانه در فضا؛ مطالعه موردی: آرامگاه شاه نعمت‌الله ولی در شهر ماهان [ دوره11, شماره 42 - زمستان سال 1399]
 • البرزی.فریبا تحلیل اندیشه‌های مدرنیسم بر روند شکل‌گیری و تغییر خیابان‌های شهری ایران و ازبکستان؛ مطالعه موردی شهر تهران و تاشکند [ دوره11, شماره 39 - بهار سال 1399]
 • امیدواری. سمیه تحلیلی بر گونه‌شناسی شکلی حیاط‌های گودال باغچه در فلات مرکزی ایران؛ مطالعة موردی: خانه‌های سنتی یزد [ دوره12, شماره 44 - تابستان سال 1400]
 • امیدواری.الهام تحلیلی بر گونه‌شناسی عناصر فضایی نیمه باز در معماری خانه‌های اسلامی؛ « بررسی تطبیقی خانه‌های یزد (دوره قاجاری) و خانه‌های دمشق (دوره عثمانی)» [ دوره11, شماره 42 - زمستان سال 1399]
 • امینی گوهرریزی.سحر بررسی حریم شخصی در فضاهای باز خانه‌های سنتی مازندران با استفاده از تکنیک نحو فضا [ دوره12, شماره 44 - تابستان سال 1400]
 • اميدواري.سميه تحلیلی بر گونه‌شناسی عناصر فضایی نیمه باز در معماری خانه‌های اسلامی؛ « بررسی تطبیقی خانه‌های یزد (دوره قاجاری) و خانه‌های دمشق (دوره عثمانی)» [ دوره11, شماره 42 - زمستان سال 1399]
 • انجم شعاع.مریم اصول و راهکارهای طراحی ساختارهای میان‌افزا به مثابه محرک توسعه بافت‌های تاریخی [ دوره10, شماره 37 - پاییز سال 1398]
 • اندرودی.الهام اصول و راهکارهای طراحی ساختارهای میان‌افزا به مثابه محرک توسعه بافت‌های تاریخی [ دوره10, شماره 37 - پاییز سال 1398]
 • ایزدی.محمد سعید خوانش ساختارِ معنایی و کالبدی حریم اماکن مقدس؛ با استناد بر سفرنامه‌های قرن پنجم تا چهاردهم هجری قمری [ دوره10, شماره 38 - زمستان سال 1398]
 • ایزدی.محمد سعید تبیین ماهیت دلبستگی به محله ایرانی-اسلامی: مطالعه کیفی محله اختیاریه [ دوره11, شماره 42 - زمستان سال 1399]

آ

 • آصفی.مازیار ارزیابی فناوری در معماری مجتمع¬های مسکونی دوره معاصر (نمونه موردی: مجتمع¬های شهر تهران از دوره پهلوی تا امروز) [ دوره13, شماره 47 - بهار سال 1401]
 • آقاجانی.حسین تحلیل کاربری اقامتی شهر مشهد بر اساس شاخص‏هایLEED در ساختمان‏‌های سبز [ دوره13, شماره 49 - پاییز سال 1401]
 • آقالطیفی.آزاده در جستجوی نسبت تحولات خانه‌های معاصر و خانه‌های تاریخی سنندج [ دوره12, شماره 45 - پاییز سال 1400]
 • آل‌بویه. زهرا نسبت انسان و خانه و شهر در متون دینی زرتشتی و مسیحیت و اسلام [ دوره13, شماره 47 - بهار سال 1401]

ب

 • بابائی سالانقوچ.احسان تحلیل ابعاد به مثابه روشی برای پژوهش در «شهر اسلامی» [ دوره11, شماره 39 - بهار سال 1399]
 • بادآهنگ. ابوالفضل شناسایی و تبیین پیشران‌های کلیدی مؤثر بر کیفیت منظر در بافت‌های تاریخی شهرها (مطالعه موردی: محله سنگ سیاه شهر شیراز) [ دوره13, شماره 50 - زمستان سال 1401]
 • باصولی.مهدی تحلیلی بر گونه‌شناسی شکلی حیاط‌های گودال باغچه در فلات مرکزی ایران؛ مطالعة موردی: خانه‌های سنتی یزد [ دوره12, شماره 44 - تابستان سال 1400]
 • بایزیدی.قادر ارزیابی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر ادراک حس معنویت در فضای داخلی مساجد؛ مطالعه موردی: مسجد نصیرالملک- شیراز [ دوره11, شماره 40 - تابستان سال 1399]
 • بحریه.پروشا بازخوانی سیر تحول معماری در ساختار بازار تبریز با تأکید بر زمینه‌گرایی [ دوره11, شماره 39 - بهار سال 1399]
 • براتی.ناصر کندوکاوی بر انگاره مفهومی «بالا- پایین» در کهن‌الگوی معماری ایرانی - اسلامی با تاکید بر افتراق حوزه‌های معنایی نگرش‌های مردمی «مطالعه موردی: میدان توپخانه (تهران)، میدان نقش‌جهان (اصفهان)، پارک لاله (تهران)، باغ شاهزاده (ماهان)» [ دوره12, شماره 45 - پاییز سال 1400]
 • براتی.ناصر تبیین مؤلفه‌های آموزش شهرسازی با تأکید بر شاخص‌های شهر اسلامی [ دوره12, شماره 46 - زمستان سال 1400]
 • بمانیان.محمدرضا الگوی روابط معنای «مکانهای عمومی با‌کیفیت» از منظر اندیشه اسلامی‌-ایرانی [ دوره12, شماره 44 - تابستان سال 1400]
 • بهبودی مقدم.حسین پویش فضایی شهر اسلامی بر اساس نظریه پیچیدگی؛ مطالعه موردی: بخش مرکزی شهر تهران [ دوره10, شماره 37 - پاییز سال 1398]
 • بهرا.بهاره مؤلفه‌های کیفیت مکان در شهر ایرانی ـ اسلامی [ دوره12, شماره 43 - بهار سال 1400]
 • بهزادفر.مصطفی خوانش فضا بر مبنای نظریات فضا - قدرت فوکو؛ مطالعه موردی: میدان نقش جهان در عصر صفوی [ دوره11, شماره 39 - بهار سال 1399]
 • بیتی.حامد ارزش‌های انسان مسلمان و نمود آن در معماری خانه ایرانی اسلامی (نمونه موردی: خانه‌های تاریخی شهر یزد) [ دوره14, شماره 51 - بهار سال 1402]
 • بيشمي.مهديه بررسی حریم شخصی در فضاهای باز خانه‌های سنتی مازندران با استفاده از تکنیک نحو فضا [ دوره12, شماره 44 - تابستان سال 1400]

پ

 • پاکدل فرد.محمدرضا خوانش معنایی انگاره‌های ماندالا در الگوی خانه‌های قاجاری بهنام و قدکی تبریز [ دوره14, شماره 51 - بهار سال 1402]
 • پایه‌دار.مهسا بازنمایی گستره و عناصر شاخص محلۀ لنبان اصفهان در دورۀ قاجاریه [ دوره11, شماره 40 - تابستان سال 1399]
 • پرتو.شیده بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر ادراک حس معنویت در فضای مساجد (مطالعه موردی: شش مسجد معاصر تهران) [ دوره13, شماره 48 - تابستان سال 1401]
 • پودات.فاطمه بررسی و بازخوانی نظام ساختاری و الگوی شکل‌گیری باغ خان شوشتر؛ گونه‌ای متمایز از باغ سازی ایرانی [ دوره11, شماره 41 - پاییز سال 1399]
 • پودات.فاطمه بازشناسی جایگاه بقاع متبرکه در ساختار شهر و اثرات آن بر شکل‌دهی آیین‌های مذهبی (مطالعه موردی: مقبره‌ی علی بن مهزیار اهوازی) [ دوره12, شماره 45 - پاییز سال 1400]
 • پوراحمد.احمد سیر تحولات فضایی شهر سیرجان در دوران اسلامی با اتکاء به شواهد باستان شناختی و منابع مکتوب تاریخی [ دوره10, شماره 38 - زمستان سال 1398]
 • پوراحمد.احمد پویش فضایی شهر اسلامی بر اساس نظریه پیچیدگی؛ مطالعه موردی: بخش مرکزی شهر تهران [ دوره10, شماره 37 - پاییز سال 1398]
 • پوراحمد.احمد مرور و تحلیلِ محتوای کیفی بنیان‌های نظری بازآفرینی شهری [ دوره13, شماره 47 - بهار سال 1401]
 • پوراحمد.احمد تبیین عوامل و نقش پیشران‌های مؤثر بر طرح‌های محرک توسعه در الگوی بازآفرینی پایدار با تکیه بر تحلیل خود همبستگی فضایی (مورد مطالعه: شهر کوهسار) [ دوره14, شماره 51 - بهار سال 1402]
 • پورجعفر.محمدرضا تبیین ماهیت دلبستگی به محله ایرانی-اسلامی: مطالعه کیفی محله اختیاریه [ دوره11, شماره 42 - زمستان سال 1399]
 • پورعابدینی.سعیده تحلیل منطق اجتماعی حاکم بر کالبد فضای محلات بافت تاریخی- فرهنگی بشرویه در عصر قاجار با رویکرد نحو‌فضا [ دوره13, شماره 48 - تابستان سال 1401]
 • پورعابدینی.سعیده تحلیل منطق اجتماعی حاکم بر کالبد فضای محلات بافت تاریخی- فرهنگی بشرویه در عصر قاجار با رویکرد نحو‌فضا [ دوره13, شماره 48 - تابستان سال 1401]
 • پورکریمی. پرویز تأثیر استحکامات دفاعی سبک ووبان بر سازمان فضایی شهر خوی در دوره قاجار [ دوره14, شماره 52 - تابستان سال 1402]
 • پورمختار.سارا خوانش معنایی انگاره‌های ماندالا در الگوی خانه‌های قاجاری بهنام و قدکی تبریز [ دوره14, شماره 51 - بهار سال 1402]
 • پیوسته گر.یعقوب کاربست مفهوم آرامش در خانه‌های معاصر کرمان (فهم ابعاد مختلف شکل‌گیری آرامش در دو الگوی آپارتمانی و مستقل حیاط دار) [ دوره14, شماره 51 - بهار سال 1402]

ت

 • تاجیک.زهره بازآفرینی اقتصادی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری با رویکرد برنامه ریزی راهبردی؛ مطالعه موردی: منطقه 10 شهر تهران [ دوره10, شماره 37 - پاییز سال 1398]
 • تاجیک.زهره مقایسه کارآمدی الگوهای اقتصاد پایدار شهری بر توسعۀ محلی (مطالعه موردی: منطقه ۱۰ شهر تهران) [ دوره12, شماره 46 - زمستان سال 1400]
 • ترابی.فرنگیس شناسایی چالش‌ها و فرصت‌های توسعه گردشگری پایدار شهری در منطقه 4 تهران [ دوره13, شماره 49 - پاییز سال 1401]
 • ترکمان. علی نجات نقش پذیری گردشگری مذهبی در نظام برنامه‌ریزی شهر قم [ دوره13, شماره 49 - پاییز سال 1401]
 • تقوائی. ویدا تبیین و سنجش مؤلفه‌های مؤثر بر نظام پنهان فضایی در خانه‌های اواخر قاجار و اوایل پهلوی در بهبهان [ دوره13, شماره 50 - زمستان سال 1401]

ث

 • ثقفی اصل.آرش ارزیابی مدل ساختاری و سازمان فضایی مدارس در دوره قاجار و پهلوی اول (نمونه موردی مدارس تبریز و ارومیه) [ دوره13, شماره 50 - زمستان سال 1401]
 • ثقفی.محمدجواد تحلیل ساختار کالبدی - فضایی خانه‌های طبقات اجتماعی شرکت شهر نفتی آبادان در دوران رونق صنعت نفت، با روش نحو فضا [ دوره11, شماره 39 - بهار سال 1399]

ج

 • جوان فروزنده.علی پایداری فرهنگی، تراکم و گونه‌شناسی مسکن؛ مطالعه‌ی موردی: نمونه‌هایی از عرصه‌های مسکونی کلان‌شهر تبریز [ دوره10, شماره 38 - زمستان سال 1398]
 • جودکی.حمیدرضا بررسی و اولویت‌بندی عوامل موثربر مکان‌یابی ایستگاه‌‌های آتش‌نشانی در بافت فرسوده شهرها؛ مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر تهران [ دوره10, شماره 38 - زمستان سال 1398]
 • جودکی.حمیدرضا واکاوی عوامل اثر گذار تاریخی و آینده نگاری وضعیت حریم شهرهای ایرانی اسلامی؛ مطالعه موردی: حریم کلانشهر تهران [ دوره12, شماره 44 - تابستان سال 1400]

چ

 • چاره جو.فرزین ارزیابی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر ادراک حس معنویت در فضای داخلی مساجد؛ مطالعه موردی: مسجد نصیرالملک- شیراز [ دوره11, شماره 40 - تابستان سال 1399]

ح

 • حاتمی نژاد.حسین پویش فضایی شهر اسلامی بر اساس نظریه پیچیدگی؛ مطالعه موردی: بخش مرکزی شهر تهران [ دوره10, شماره 37 - پاییز سال 1398]
 • حاتمی نژاد.حسین مرور و تحلیلِ محتوای کیفی بنیان‌های نظری بازآفرینی شهری [ دوره13, شماره 47 - بهار سال 1401]
 • حاجی زاده.کریم تأثیر استحکامات دفاعی سبک ووبان بر سازمان فضایی شهر خوی در دوره قاجار [ دوره14, شماره 52 - تابستان سال 1402]
 • حاجیانی.مهسا تاثیرات مگامال‌ها بر هویت محله‌ای در شهر تهران؛ مطالعه موردی: اطلس مال نیاوران [ دوره10, شماره 36 - تابستان سال 1398]
 • حبیبی.فؤاد تحلیل روابط فرهنگی در پیکره‌بندی فضایی مسکن سنتی کردها؛ مطالعه موردی: خانه‌های سنتی شهری منطقه موکریان (شهر سردشت) [ دوره11, شماره 40 - تابستان سال 1399]
 • حسینی پور.سیده طیبه تحلیل تطبیقی بافت‌های شهری پیرامون ایستگاه‌های مترو بر اساس شاخص‌های توسعه حمل‌ونقل‌محور (TOD)، مطالعه موردی: ایستگاه‌های میرزای شیرازی و نمازی از خط یک قطار شهری شیراز [ دوره13, شماره 47 - بهار سال 1401]
 • حقی.مهدی تحلیل نظام اجرایی طرح های نوسازی دربافت های فرسوده شهری با تأکید بر بافت فرسوده تهران؛ نمونه موردی: محلات صفا و شهید اسدی [ دوره11, شماره 41 - پاییز سال 1399]
 • حقیقی بروجنی.سمر خوانش فضا بر مبنای نظریات فضا - قدرت فوکو؛ مطالعه موردی: میدان نقش جهان در عصر صفوی [ دوره11, شماره 39 - بهار سال 1399]
 • حکیمی. مدیا تبیین عوامل و نقش پیشران‌های مؤثر بر طرح‌های محرک توسعه در الگوی بازآفرینی پایدار با تکیه بر تحلیل خود همبستگی فضایی (مورد مطالعه: شهر کوهسار) [ دوره14, شماره 51 - بهار سال 1402]
 • حمزه نژاد.مهدی تحلیل پدیدارشناختی مکان قدسی در شهر ایرانی-اسلامی مبتنی بر انحا حضور عناصر چهارگانه در فضا؛ مطالعه موردی: آرامگاه شاه نعمت‌الله ولی در شهر ماهان [ دوره11, شماره 42 - زمستان سال 1399]
 • حمزه نژاد.مهدی تحلیلی بر گونه‌شناسی عناصر فضایی نیمه باز در معماری خانه‌های اسلامی؛ « بررسی تطبیقی خانه‌های یزد (دوره قاجاری) و خانه‌های دمشق (دوره عثمانی)» [ دوره11, شماره 42 - زمستان سال 1399]
 • حمیدی. اکبر مرور و تحلیلِ محتوای کیفی بنیان‌های نظری بازآفرینی شهری [ دوره13, شماره 47 - بهار سال 1401]
 • حناچی.پیروز اصول و راهکارهای طراحی ساختارهای میان‌افزا به مثابه محرک توسعه بافت‌های تاریخی [ دوره10, شماره 37 - پاییز سال 1398]
 • حناچی.پیروز تبیین شاخص‌های پایداری محیطی بناهای زیارتی در ایران با تأکید بر سامانه‌های ارزیابی ساختمان‌های پایدار [ دوره14, شماره 51 - بهار سال 1402]
 • حیدری سورشجانی.رسول تبیین پایداری نظام فضایی شهری با تدوین، تعیین و اولویت‌بندی استراتژهای توسعه شهری؛ مطالعه موردی: شهرکاشان [ دوره12, شماره 44 - تابستان سال 1400]
 • حیدری. علی اکبر کاربست مفهوم آرامش در خانه‌های معاصر کرمان (فهم ابعاد مختلف شکل‌گیری آرامش در دو الگوی آپارتمانی و مستقل حیاط دار) [ دوره14, شماره 51 - بهار سال 1402]
 • حیدری.احمد بررسی و اولویت‌بندی عوامل موثربر مکان‌یابی ایستگاه‌‌های آتش‌نشانی در بافت فرسوده شهرها؛ مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر تهران [ دوره10, شماره 38 - زمستان سال 1398]
 • حیدری.حسین تدوین چارچوب مفهومی برنامه‌ریزی مشارکتی محله محور در شهرهای ایرانی؛ مطالعه موردی: محله‌های سیروس، جوادیه و هفت‌چنار شهر تهران [ دوره11, شماره 41 - پاییز سال 1399]
 • حیدری.شاهین تبیین شاخص‌های پایداری محیطی بناهای زیارتی در ایران با تأکید بر سامانه‌های ارزیابی ساختمان‌های پایدار [ دوره14, شماره 51 - بهار سال 1402]
 • حیدری.علی اکبر تدوین اصول طراحی عناصر کالبدی مسجد با تأکید بر سلسله¬مراتب شکلی به منظور افزایش حضور (مطالعۀ موردی: مساجد دورۀ قاجار شیراز) [ دوره12, شماره 46 - زمستان سال 1400]
 • حیدری.محمدجواد تحلیلی بر نقش حسینیّه‌ی اعظم در شکل‌گیری ساختار ثانویّه‌ی شهر زنجان در عصر قاجار و علل پایایی آن [ دوره11, شماره 39 - بهار سال 1399]

خ

 • خالدیان. ستار پژوهشی بر چیستی معماری اسلامی [ دوره11, شماره 40 - تابستان سال 1399]
 • خالقی. رضا تبیین کارکرد روش انتقال حق توسعه (TDR) در راستای تحقق عدالت اجتماعی اسلامی [ دوره14, شماره 52 - تابستان سال 1402]
 • خبیری.سمانه تبیین ماهیت دلبستگی به محله ایرانی-اسلامی: مطالعه کیفی محله اختیاریه [ دوره11, شماره 42 - زمستان سال 1399]
 • خرمشاد.مجید تدوین اصول طراحی فضاهای بازی کودکان در مقیاس محله با تأکید بر احیای بازی‌های بومی ایرانی؛ مطالعه موردی: محله باغ فیض شهر تهران [ دوره10, شماره 36 - تابستان سال 1398]

د

 • دادگر.مسعود تحلیل تطبیقی بافت‌های شهری پیرامون ایستگاه‌های مترو بر اساس شاخص‌های توسعه حمل‌ونقل‌محور (TOD)، مطالعه موردی: ایستگاه‌های میرزای شیرازی و نمازی از خط یک قطار شهری شیراز [ دوره13, شماره 47 - بهار سال 1401]
 • دادگر.مسعود ارزیابی وضعیت شهروندان هوشمند در شهرهای ایران (نمونه موردی: شهر تهران) [ دوره14, شماره 52 - تابستان سال 1402]
 • دانشمند.سارا چارچوب فرآیند ادراکی متعالیه به منظور ادراک کیفیت زیبایی‌شناسی فضا (برهمگذاری دیدگاه علوم جدید و حکمت متعالیه) [ دوره13, شماره 50 - زمستان سال 1401]
 • داودپور.زهره تبیین کارکرد روش انتقال حق توسعه (TDR) در راستای تحقق عدالت اجتماعی اسلامی [ دوره14, شماره 52 - تابستان سال 1402]
 • دائمي.سيما نقش ابعاد گردشگری در بازآفرینی پایدار بافت قدیم شهر یزد [ دوره13, شماره 48 - تابستان سال 1401]

ر

 • رازانی. اسد تبیین ابعاد و مولفه‌های الگوی مناسب مدیریت بحران زلزله در بافت‌های فرسوده شهر تهران [ دوره12, شماره 43 - بهار سال 1400]
 • رحیم نیا.رضا بازخوانی عملکرد مناره با تکیه بر مضامین موجود در آیات کتیبه‌های قرآنی؛ نمونه موردی: مناره‌های شیوه رازی در ایران [ دوره13, شماره 47 - بهار سال 1401]
 • رحیم‌زاده.محمدرضا نسبت انسان و خانه و شهر در متون دینی زرتشتی و مسیحیت و اسلام [ دوره13, شماره 47 - بهار سال 1401]
 • رحیمی.روح اله بررسی حریم شخصی در فضاهای باز خانه‌های سنتی مازندران با استفاده از تکنیک نحو فضا [ دوره12, شماره 44 - تابستان سال 1400]
 • رحیمی.روح اله سنجش حس تعلق مکانی و شناسایی مؤلفه‌هاي مؤثر بر آن در الگوهاي بدنه شهري «مطالعه موردي: ضلع غربی خیابان امام خمینی اردبیل» [ دوره13, شماره 49 - پاییز سال 1401]
 • رحیمی.ریحانه اصول طراحی «مجموعه مسکونی» مبتنی بر «حکمت اسلامی» (بر اساس آراء علامه آیت الله جوادی آملی در کتاب مفاتیح الحیات) [ دوره12, شماره 45 - پاییز سال 1400]
 • ردایی.مهشید ارزش‌های انسان مسلمان و نمود آن در معماری خانه ایرانی اسلامی (نمونه موردی: خانه‌های تاریخی شهر یزد) [ دوره14, شماره 51 - بهار سال 1402]
 • رزاقیان.فرزانه تحلیل کاربری اقامتی شهر مشهد بر اساس شاخص‏هایLEED در ساختمان‏‌های سبز [ دوره13, شماره 49 - پاییز سال 1401]
 • رزقی.مریم تبیین چارچوب مفهومی برای ارزیابی تاب‌آوری مکانی- فضایی در برابر سیلاب‌های شهری و کاربست آن در ادبیات شهرسازی؛ مطالعه موردی: شهر بابلسر [ دوره13, شماره 48 - تابستان سال 1401]
 • رشیدزاده.الهام تحلیل روابط فرهنگی در پیکره‌بندی فضایی مسکن سنتی کردها؛ مطالعه موردی: خانه‌های سنتی شهری منطقه موکریان (شهر سردشت) [ دوره11, شماره 40 - تابستان سال 1399]
 • رضائیان کله بستی.الهام تبیین چارچوب مفهومی برای ارزیابی تاب‌آوری مکانی- فضایی در برابر سیلاب‌های شهری و کاربست آن در ادبیات شهرسازی؛ مطالعه موردی: شهر بابلسر [ دوره13, شماره 48 - تابستان سال 1401]
 • رفیعیان.مجتبی تبیین ابعاد و مولفه‌های الگوی مناسب مدیریت بحران زلزله در بافت‌های فرسوده شهر تهران [ دوره12, شماره 43 - بهار سال 1400]
 • رفیعیان.مجتبی پایداری فرهنگی، تراکم و گونه‌شناسی مسکن؛ مطالعه‌ی موردی: نمونه‌هایی از عرصه‌های مسکونی کلان‌شهر تبریز [ دوره10, شماره 38 - زمستان سال 1398]
 • رفیعیان.مجتبی الگوی روابط معنای «مکانهای عمومی با‌کیفیت» از منظر اندیشه اسلامی‌-ایرانی [ دوره12, شماره 44 - تابستان سال 1400]
 • رفیعیان.مجتبی تدوین مدل نظری تولید فضای شهری معنویت‌مبنا در شهر ایرانی- اسلامی با استفاده از روش داده‌مبنا (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهر مشهد) [ دوره12, شماره 46 - زمستان سال 1400]
 • رفیعیان.محسن الگوی روابط معنای «مکانهای عمومی با‌کیفیت» از منظر اندیشه اسلامی‌-ایرانی [ دوره12, شماره 44 - تابستان سال 1400]
 • رمضانی.حمید بررسی تاثیر کیفیت مکان های سوم شهری بر حس تعلق شهروندان؛ مطالعه موردی: پیاده‌راه فرهنگی-تاریخی رشت [ دوره10, شماره 38 - زمستان سال 1398]
 • روح الامین. سارا واکاوی ویژگی‌های ترکیب کننده‌های‌ فضایی در حوض‌خانه خانه‌های تاریخی اصفهان (دوره‌های صفوی و قاجار) [ دوره14, شماره 52 - تابستان سال 1402]
 • رؤسائی.امین تأثیر الگوی هندسی حیاط مرکزی بر جریان هوا در خانه‌های سنتی شوشتر [ دوره12, شماره 43 - بهار سال 1400]

ز

 • زبردست.اسفندیار تملک اراضی شهری در طرح‌های توسعه شهری با رویکرد عدالت اجتماعی [ دوره12, شماره 44 - تابستان سال 1400]
 • زمانی.بهادر تحلیل ابعاد به مثابه روشی برای پژوهش در «شهر اسلامی» [ دوره11, شماره 39 - بهار سال 1399]
 • زنگانه.احمد تحلیل ساختار فضایی کلان شهر قم با تأکید بر شکل‌گیری هسته‌های فرعی [ دوره10, شماره 36 - تابستان سال 1398]
 • زنگنه شهرکی.سعید مرور و تحلیلِ محتوای کیفی بنیان‌های نظری بازآفرینی شهری [ دوره13, شماره 47 - بهار سال 1401]
 • زیاری.کرامت اله پویش فضایی شهر اسلامی بر اساس نظریه پیچیدگی؛ مطالعه موردی: بخش مرکزی شهر تهران [ دوره10, شماره 37 - پاییز سال 1398]
 • زیاری.کرامت اله شناسایی و تبیین پیشران‌های کلیدی مؤثر بر کیفیت منظر در بافت‌های تاریخی شهرها (مطالعه موردی: محله سنگ سیاه شهر شیراز) [ دوره13, شماره 50 - زمستان سال 1401]
 • زیاری.کرامت اله تبیین عوامل و نقش پیشران‌های مؤثر بر طرح‌های محرک توسعه در الگوی بازآفرینی پایدار با تکیه بر تحلیل خود همبستگی فضایی (مورد مطالعه: شهر کوهسار) [ دوره14, شماره 51 - بهار سال 1402]

س

 • سالاری پور.علی اکبر بررسی تاثیر کیفیت مکان های سوم شهری بر حس تعلق شهروندان؛ مطالعه موردی: پیاده‌راه فرهنگی-تاریخی رشت [ دوره10, شماره 38 - زمستان سال 1398]
 • ستاری ساربانقلی.حسن خوانش معنایی انگاره‌های ماندالا در الگوی خانه‌های قاجاری بهنام و قدکی تبریز [ دوره14, شماره 51 - بهار سال 1402]
 • سجاد زاده. حسن بازخوانی سازمان فضایی محله در شهر ایرانی از منظر فرهنگ وقف؛ مطالعه موردی: محله علی‌قلی‌آقا، شهر اصفهان [ دوره11, شماره 40 - تابستان سال 1399]
 • سخی نیا.روشنک پایداری فرهنگی، تراکم و گونه‌شناسی مسکن؛ مطالعه‌ی موردی: نمونه‌هایی از عرصه‌های مسکونی کلان‌شهر تبریز [ دوره10, شماره 38 - زمستان سال 1398]
 • سرور.رحیم بازآفرینی اقتصادی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری با رویکرد برنامه ریزی راهبردی؛ مطالعه موردی: منطقه 10 شهر تهران [ دوره10, شماره 37 - پاییز سال 1398]
 • سرور.رحيم واکاوی عوامل اثر گذار تاریخی و آینده نگاری وضعیت حریم شهرهای ایرانی اسلامی؛ مطالعه موردی: حریم کلانشهر تهران [ دوره12, شماره 44 - تابستان سال 1400]
 • سرور.رحيم مقایسه کارآمدی الگوهای اقتصاد پایدار شهری بر توسعۀ محلی (مطالعه موردی: منطقه ۱۰ شهر تهران) [ دوره12, شماره 46 - زمستان سال 1400]
 • سعدوندی.مهدی بازشناسی مولفه های معنایی کوچه های شهر ایرانی - اسلامی؛ مطالعه موردی: بافت تاریخی شهر ساری [ دوره11, شماره 40 - تابستان سال 1399]
 • سلطان زاده.حسین تحلیل اندیشه‌های مدرنیسم بر روند شکل‌گیری و تغییر خیابان‌های شهری ایران و ازبکستان؛ مطالعه موردی شهر تهران و تاشکند [ دوره11, شماره 39 - بهار سال 1399]
 • سلطان زاده.حسین نقش برابری‌خواهی و مهمان‌نوازی بر تداوم سکونت در خانه‌های گمیشان [ دوره10, شماره 36 - تابستان سال 1398]
 • سلطان‌زاده.حسین مقایسه تطبیقی نقش فرهنگ و محیط در شکل‌گیری خانه‌های بستکیه دبی و خانه‌های شهرهای جنوبی ایران [ دوره13, شماره 50 - زمستان سال 1401]
 • سلطانی فرد.هادی بازشناسی جایگاه بقاع متبرکه در ساختار شهر و اثرات آن بر شکل‌دهی آیین‌های مذهبی (مطالعه موردی: مقبره‌ی علی بن مهزیار اهوازی) [ دوره12, شماره 45 - پاییز سال 1400]
 • سلیمانی.محمد تحلیل ساختار فضایی کلان شهر قم با تأکید بر شکل‌گیری هسته‌های فرعی [ دوره10, شماره 36 - تابستان سال 1398]
 • سلیمی گرگری.رضا مرور پارامترهای طراحی پوسته ساختمان در جهت کاهش مصرف انرژی (نمونه موردی: بنا‌های مسکونی متداول منطقه 15) [ دوره14, شماره 51 - بهار سال 1402]
 • سیدالحسینی.سید مسلم تبیین شاخص‌های ماندگار مسکن بومی ایران با استفاده از نظریه داده بنیاد [ دوره11, شماره 42 - زمستان سال 1399]
 • سیلوایه. سونیا ارزیابی فناوری در معماری مجتمع¬های مسکونی دوره معاصر (نمونه موردی: مجتمع¬های شهر تهران از دوره پهلوی تا امروز) [ دوره13, شماره 47 - بهار سال 1401]
 • سینایی.آیلا تحلیل قیاسی نقش فرهنگ و اقلیم بر معیارهاي صورت‌بندي خانه‌هاي قاجاري (مطالعه موردي: اقلیم‌هاي «گرم و مرطوب» و «معتدل و مرطوب» ایران) [ دوره13, شماره 49 - پاییز سال 1401]

ش

 • شریفی.مهناز نویافته‌های بقایای معماری اواخر دوران ساسانی و اوایل اسلامی در حوضه رودخانه سیمره (زاگرس مرکزی) [ دوره10, شماره 36 - تابستان سال 1398]
 • شقاقی.شهریار احیاء هویت بافت تاریخی شهر با تأکید بر ساماندهی نظام کالبدی و بصری؛ مطالعه موردی: میدان تاریخی ویجویه تبریز [ دوره11, شماره 41 - پاییز سال 1399]
 • شماعی.علی نقش ابعاد گردشگری در بازآفرینی پایدار بافت قدیم شهر یزد [ دوره13, شماره 48 - تابستان سال 1401]
 • شهرستانی.مهران اثر جهان‌بینی اجتماعی- فرهنگی گردشگران بر قصد بازدید آنان از خانه‌های سنتی شوشتر [ دوره13, شماره 48 - تابستان سال 1401]
 • شهریور. مهراب مدیریت شهرهای ایرانی- اسلامی با رویکرد شهر دانایی محور (مطالعه موردی: شهر شیراز) [ دوره12, شماره 45 - پاییز سال 1400]
 • شیبانی.مهدی تبیین شاخص‌های ماندگار مسکن بومی ایران با استفاده از نظریه داده بنیاد [ دوره11, شماره 42 - زمستان سال 1399]
 • شیرمحمدی.یزدان اثر جهان‌بینی اجتماعی- فرهنگی گردشگران بر قصد بازدید آنان از خانه‌های سنتی شوشتر [ دوره13, شماره 48 - تابستان سال 1401]
 • شیعه.اسماعیل تاثیرات مگامال‌ها بر هویت محله‌ای در شهر تهران؛ مطالعه موردی: اطلس مال نیاوران [ دوره10, شماره 36 - تابستان سال 1398]

ص

 • صابرمنش.علیرضا تبیین مؤلفه‌های آموزش شهرسازی با تأکید بر شاخص‌های شهر اسلامی [ دوره12, شماره 46 - زمستان سال 1400]
 • صادقی نژاد.امیر بازشناسی جایگاه مناره در معماری مساجد از نگاه فقه شیعه [ دوره10, شماره 37 - پاییز سال 1398]
 • صادقی.علیرضا تحلیل تطبیقی بافت‌های شهری پیرامون ایستگاه‌های مترو بر اساس شاخص‌های توسعه حمل‌ونقل‌محور (TOD)، مطالعه موردی: ایستگاه‌های میرزای شیرازی و نمازی از خط یک قطار شهری شیراز [ دوره13, شماره 47 - بهار سال 1401]
 • صارمی.حمیدرضا تحلیل تطبیقی مفهوم سنت و مدرنیته از دیدگاه دکتر سید حسین نصر؛ نگاهی سنت‌گرا بر مفهوم شهر اسلامی [ دوره11, شماره 42 - زمستان سال 1399]
 • صارمی.حمیدرضا مؤلفه‌های کیفیت مکان در شهر ایرانی ـ اسلامی [ دوره12, شماره 43 - بهار سال 1400]
 • صبوری. مجتبی واکاوی عوامل اثر گذار تاریخی و آینده نگاری وضعیت حریم شهرهای ایرانی اسلامی؛ مطالعه موردی: حریم کلانشهر تهران [ دوره12, شماره 44 - تابستان سال 1400]
 • صراف زاده.احمد تأثیر خودشناسی بر ایجاد کیفیت زیستی در معماری مکان‌های مذهبی (نمونه موردی: مسجد جامع دزفول) [ دوره13, شماره 49 - پاییز سال 1401]
 • صفوی.سیدعلی تدوین اصول طراحی فضاهای بازی کودکان در مقیاس محله با تأکید بر احیای بازی‌های بومی ایرانی؛ مطالعه موردی: محله باغ فیض شهر تهران [ دوره10, شماره 36 - تابستان سال 1398]
 • صنایعیان.هانیه مرور پارامترهای طراحی پوسته ساختمان در جهت کاهش مصرف انرژی (نمونه موردی: بنا‌های مسکونی متداول منطقه 15) [ دوره14, شماره 51 - بهار سال 1402]

ض

 • ضابطیان طرقی.الهام ارزیابی وضعیت شهروندان هوشمند در شهرهای ایران (نمونه موردی: شهر تهران) [ دوره14, شماره 52 - تابستان سال 1402]

ط

 • طبیبیان.منوچهر تدوین چارچوب مفهومی تاب آوری شهری به منظور ارائه کاربست آن در ادبیات شهرسازی از طریق تحلیل مضمون متون [ دوره12, شماره 45 - پاییز سال 1400]
 • طلاچیان.مرتضی تملک اراضی شهری در طرح‌های توسعه شهری با رویکرد عدالت اجتماعی [ دوره12, شماره 44 - تابستان سال 1400]
 • طلایی.سمیه تحلیل پدیدارشناختی مکان قدسی در شهر ایرانی-اسلامی مبتنی بر انحا حضور عناصر چهارگانه در فضا؛ مطالعه موردی: آرامگاه شاه نعمت‌الله ولی در شهر ماهان [ دوره11, شماره 42 - زمستان سال 1399]
 • طوفان.سحر بازخوانی سیر تحول معماری در ساختار بازار تبریز با تأکید بر زمینه‌گرایی [ دوره11, شماره 39 - بهار سال 1399]
 • طوفان.سحر ارزیابی مدل ساختاری و سازمان فضایی مدارس در دوره قاجار و پهلوی اول (نمونه موردی مدارس تبریز و ارومیه) [ دوره13, شماره 50 - زمستان سال 1401]

ع

 • عباسیه. احسان بررسی معیارهای پیاده مداری در سطح محله های قدیمی شهر اصفهان(نمونه موردی محله سنگ تراش ها اصفهان) [ دوره12, شماره 43 - بهار سال 1400]
 • عبدی ملک کلایی.رسول بازشناسی مولفه های معنایی کوچه های شهر ایرانی - اسلامی؛ مطالعه موردی: بافت تاریخی شهر ساری [ دوره11, شماره 40 - تابستان سال 1399]
 • عرفانی زاده.زهرا تبیین شاخص‌های پایداری محیطی بناهای زیارتی در ایران با تأکید بر سامانه‌های ارزیابی ساختمان‌های پایدار [ دوره14, شماره 51 - بهار سال 1402]
 • عسگری.نسیم خوانش ساختارِ معنایی و کالبدی حریم اماکن مقدس؛ با استناد بر سفرنامه‌های قرن پنجم تا چهاردهم هجری قمری [ دوره10, شماره 38 - زمستان سال 1398]
 • عسگری.نقی ارزیابی پایداری اجتماعی محلات نوسازی شده‌ی شهر تهران (نمونه محلات شبیری-جی و شمشیری) [ دوره11, شماره 42 - زمستان سال 1399]
 • علوی زاده.سیده الهام سنجش زمینه گرایی میان افزاهای معاصر در حریم بافت تاریخی بازار سنتی اردبیل، با تاکید بر بُعد برخالی [ دوره10, شماره 37 - پاییز سال 1398]
 • علی اکبری.اسماعیل نقش پذیری گردشگری مذهبی در نظام برنامه‌ریزی شهر قم [ دوره13, شماره 49 - پاییز سال 1401]
 • عماد.فاطمه تدوین اصول طراحی عناصر کالبدی مسجد با تأکید بر سلسله¬مراتب شکلی به منظور افزایش حضور (مطالعۀ موردی: مساجد دورۀ قاجار شیراز) [ دوره12, شماره 46 - زمستان سال 1400]
 • عمرانی‌پور.علی عوامل و زمینه‌های ظهور مجموعه تجاری‌های جدید در ابتدای مدرنیزاسیون دوران پهلوی اوّل (نمونه موردی: شهر قم) [ دوره12, شماره 43 - بهار سال 1400]

غ

 • غفاری.عباس ارزیابی فناوری در معماری مجتمع¬های مسکونی دوره معاصر (نمونه موردی: مجتمع¬های شهر تهران از دوره پهلوی تا امروز) [ دوره13, شماره 47 - بهار سال 1401]

ف

 • فاضل.لیلا بررسی اهمیت خط سیر باستانی فهرج- اسپی (نصرت‌آباد) در اواخر دوره ساسانی تا پایان عصر سلجوقی با تکیۀ بر کاروانسرای (رباط) نویافته بیابان گرگ در حاشیه لوت جنوبی [ دوره12, شماره 46 - زمستان سال 1400]
 • فتاحی.کاوه چارچوب فرآیند ادراکی متعالیه به منظور ادراک کیفیت زیبایی‌شناسی فضا (برهمگذاری دیدگاه علوم جدید و حکمت متعالیه) [ دوره13, شماره 50 - زمستان سال 1401]
 • فدائی جزی.فهیمه بررسی میزان تحقق‌پذیری اهداف طرح احیای میدان عتیق اصفهان (امام علی(ع))* [ دوره11, شماره 41 - پاییز سال 1399]
 • فرجی سبکبار.حسنعلی تبیین عوامل و نقش پیشران‌های مؤثر بر طرح‌های محرک توسعه در الگوی بازآفرینی پایدار با تکیه بر تحلیل خود همبستگی فضایی (مورد مطالعه: شهر کوهسار) [ دوره14, شماره 51 - بهار سال 1402]
 • فرزانه.زهرا ارزیابی مدل ساختاری و سازمان فضایی مدارس در دوره قاجار و پهلوی اول (نمونه موردی مدارس تبریز و ارومیه) [ دوره13, شماره 50 - زمستان سال 1401]
 • فروغمند اعرابی. هوشنگ چیستی اصالت و هویت فرهنگی معاصر ایران در معماری با فراتحلیل آثار شایگان [ دوره13, شماره 47 - بهار سال 1401]
 • فروغی نسب.فاطمه برنامه‌ریزی توسعۀ مجدد زمین در محله‌های بافت تاریخی (مطالعۀ موردی: محله زرتشتی‌ها در بافت تاریخی شهر یزد) [ دوره12, شماره 46 - زمستان سال 1400]

ق

 • قاسمی سیانی.محمد تدوین چارچوب مفهومی برنامه‌ریزی مشارکتی محله محور در شهرهای ایرانی؛ مطالعه موردی: محله‌های سیروس، جوادیه و هفت‌چنار شهر تهران [ دوره11, شماره 41 - پاییز سال 1399]
 • قاسمی.ایرج تدوین چارچوب مفهومی برنامه‌ریزی مشارکتی محله محور در شهرهای ایرانی؛ مطالعه موردی: محله‌های سیروس، جوادیه و هفت‌چنار شهر تهران [ دوره11, شماره 41 - پاییز سال 1399]
 • قربان زاده.نگین بررسی تاثیر کیفیت مکان های سوم شهری بر حس تعلق شهروندان؛ مطالعه موردی: پیاده‌راه فرهنگی-تاریخی رشت [ دوره10, شماره 38 - زمستان سال 1398]
 • قره بگلو.مینو تأثیر خودشناسی بر ایجاد کیفیت زیستی در معماری مکان‌های مذهبی (نمونه موردی: مسجد جامع دزفول) [ دوره13, شماره 49 - پاییز سال 1401]
 • قره بگلو.مینو ارزش‌های انسان مسلمان و نمود آن در معماری خانه ایرانی اسلامی (نمونه موردی: خانه‌های تاریخی شهر یزد) [ دوره14, شماره 51 - بهار سال 1402]
 • قلندریان.ایمان بازآفريني ساختار فضايي محلات تاريخي با رويكرد فرهنگ ‌‌مبنا (مورد مطالعه: محله ارگ مشهد) [ دوره14, شماره 52 - تابستان سال 1402]
 • قمری.مسعود بررسی اهمیت خط سیر باستانی فهرج- اسپی (نصرت‌آباد) در اواخر دوره ساسانی تا پایان عصر سلجوقی با تکیۀ بر کاروانسرای (رباط) نویافته بیابان گرگ در حاشیه لوت جنوبی [ دوره12, شماره 46 - زمستان سال 1400]

ک

 • کاظمی.سید محمد بازخوانی حضور مراتب حیات در ساخته‌ها با رجوع به خانه‌های تاریخی شهر یزد [ دوره12, شماره 43 - بهار سال 1400]
 • کاظمی.سید محمد خوانش مؤلفه‌های حیات بخش از بازخوانی حیاط خانه‌های سنتی یزد [ دوره13, شماره 48 - تابستان سال 1401]
 • کاکاوند. الهام کندوکاوی بر انگاره مفهومی «بالا- پایین» در کهن‌الگوی معماری ایرانی - اسلامی با تاکید بر افتراق حوزه‌های معنایی نگرش‌های مردمی «مطالعه موردی: میدان توپخانه (تهران)، میدان نقش‌جهان (اصفهان)، پارک لاله (تهران)، باغ شاهزاده (ماهان)» [ دوره12, شماره 45 - پاییز سال 1400]
 • کرمی.اسلام پایداری فرهنگی، تراکم و گونه‌شناسی مسکن؛ مطالعه‌ی موردی: نمونه‌هایی از عرصه‌های مسکونی کلان‌شهر تبریز [ دوره10, شماره 38 - زمستان سال 1398]
 • کرمی.اسلام بررسی معیارهای پیاده مداری در سطح محله های قدیمی شهر اصفهان(نمونه موردی محله سنگ تراش ها اصفهان) [ دوره12, شماره 43 - بهار سال 1400]
 • کریمی.فاطمه فضاهای مذهبی در کالبد شهر زرتشتی؛ مطالعه موردی: یزد [ دوره10, شماره 37 - پاییز سال 1398]
 • کریمیان.حسن سیر تحولات فضایی شهر سیرجان در دوران اسلامی با اتکاء به شواهد باستان شناختی و منابع مکتوب تاریخی [ دوره10, شماره 38 - زمستان سال 1398]
 • کریمیان.حسن فضاهای مذهبی در کالبد شهر زرتشتی؛ مطالعه موردی: یزد [ دوره10, شماره 37 - پاییز سال 1398]
 • کشانی همدانی.مینا بازخوانی سازمان فضایی محله در شهر ایرانی از منظر فرهنگ وقف؛ مطالعه موردی: محله علی‌قلی‌آقا، شهر اصفهان [ دوره11, شماره 40 - تابستان سال 1399]
 • کلانتری خلیل آباد.حسین تبیین الگوی کالبدی مسکن معاصر مبتنی بر معماری زمینه گرا در شهر کاشان؛ مطالعه موردی: خانه های تاریخی منتخب دوره قاجار [ دوره10, شماره 38 - زمستان سال 1398]
 • کلانتری خلیل آباد.حسین تحلیل نظام اجرایی طرح های نوسازی دربافت های فرسوده شهری با تأکید بر بافت فرسوده تهران؛ نمونه موردی: محلات صفا و شهید اسدی [ دوره11, شماره 41 - پاییز سال 1399]
 • کلانتری خلیل آباد.حسین مدیریت شهرهای ایرانی- اسلامی با رویکرد شهر دانایی محور (مطالعه موردی: شهر شیراز) [ دوره12, شماره 45 - پاییز سال 1400]
 • کلانتری خلیل آباد.حسین تبیین چارچوب مفهومی برای ارزیابی تاب‌آوری مکانی- فضایی در برابر سیلاب‌های شهری و کاربست آن در ادبیات شهرسازی؛ مطالعه موردی: شهر بابلسر [ دوره13, شماره 48 - تابستان سال 1401]
 • کلانتری خلیل آباد.حسین شناسایی و تبیین پیشران‌های کلیدی مؤثر بر کیفیت منظر در بافت‌های تاریخی شهرها (مطالعه موردی: محله سنگ سیاه شهر شیراز) [ دوره13, شماره 50 - زمستان سال 1401]
 • کمانرودی.موسی تحلیل ساختار فضایی کلان شهر قم با تأکید بر شکل‌گیری هسته‌های فرعی [ دوره10, شماره 36 - تابستان سال 1398]
 • کوشش گران.سید علی اکبر بازخوانی حضور مراتب حیات در ساخته‌ها با رجوع به خانه‌های تاریخی شهر یزد [ دوره12, شماره 43 - بهار سال 1400]
 • کوشش گران.سید علی اکبر خوانش مؤلفه‌های حیات بخش از بازخوانی حیاط خانه‌های سنتی یزد [ دوره13, شماره 48 - تابستان سال 1401]
 • کوشکی.فردین تحلیل سامان‌دهی آرامستان‌های شهر اصفهان از منظر الگوی شهر ایرانی اسلامی [ دوره10, شماره 36 - تابستان سال 1398]
 • کی نژاد.محمد علی تأثیر خودشناسی بر ایجاد کیفیت زیستی در معماری مکان‌های مذهبی (نمونه موردی: مسجد جامع دزفول) [ دوره13, شماره 49 - پاییز سال 1401]
 • کی نژاد.محمد علی ارزش‌های انسان مسلمان و نمود آن در معماری خانه ایرانی اسلامی (نمونه موردی: خانه‌های تاریخی شهر یزد) [ دوره14, شماره 51 - بهار سال 1402]

گ

 • گنجعلی.فرید بازآفريني ساختار فضايي محلات تاريخي با رويكرد فرهنگ ‌‌مبنا (مورد مطالعه: محله ارگ مشهد) [ دوره14, شماره 52 - تابستان سال 1402]

ل

 • لطیفی.غلامرضا مدیریت شهرهای ایرانی- اسلامی با رویکرد شهر دانایی محور (مطالعه موردی: شهر شیراز) [ دوره12, شماره 45 - پاییز سال 1400]

م

 • محمد نیای قرایی.فاطمه تدوین مدل نظری تولید فضای شهری معنویت‌مبنا در شهر ایرانی- اسلامی با استفاده از روش داده‌مبنا (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهر مشهد) [ دوره12, شماره 46 - زمستان سال 1400]
 • محمدی فر.یعقوب بررسی اهمیت خط سیر باستانی فهرج- اسپی (نصرت‌آباد) در اواخر دوره ساسانی تا پایان عصر سلجوقی با تکیۀ بر کاروانسرای (رباط) نویافته بیابان گرگ در حاشیه لوت جنوبی [ دوره12, شماره 46 - زمستان سال 1400]
 • محمدی. نسرین سنجش حس تعلق مکانی و شناسایی مؤلفه‌هاي مؤثر بر آن در الگوهاي بدنه شهري «مطالعه موردي: ضلع غربی خیابان امام خمینی اردبیل» [ دوره13, شماره 49 - پاییز سال 1401]
 • مدنی. فرزانه تدوین مدل نظری تولید فضای شهری معنویت‌مبنا در شهر ایرانی- اسلامی با استفاده از روش داده‌مبنا (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهر مشهد) [ دوره12, شماره 46 - زمستان سال 1400]
 • مرادی.رسا مقایسه تطبیقی نقش فرهنگ و محیط در شکل‌گیری خانه‌های بستکیه دبی و خانه‌های شهرهای جنوبی ایران [ دوره13, شماره 50 - زمستان سال 1401]
 • مردانی.علی تأثیر الگوی هندسی حیاط مرکزی بر جریان هوا در خانه‌های سنتی شوشتر [ دوره12, شماره 43 - بهار سال 1400]
 • مسعودی.عباس بازشناسی جایگاه مناره در معماری مساجد از نگاه فقه شیعه [ دوره10, شماره 37 - پاییز سال 1398]
 • مشهدی.علی تحلیل قیاسی نقش فرهنگ و اقلیم بر معیارهاي صورت‌بندي خانه‌هاي قاجاري (مطالعه موردي: اقلیم‌هاي «گرم و مرطوب» و «معتدل و مرطوب» ایران) [ دوره13, شماره 49 - پاییز سال 1401]
 • مشهدی.علی تحلیل تطبیقی دگردیسی فرم در مساجد فاقد شبستان دوره صفوی و معاصر ایران (موردپژوهی: مسجد شیخ لطف‌الله و مسجد الغدیر تهران) [ دوره13, شماره 50 - زمستان سال 1401]
 • مظهری.محمدابراهیم بررسی و بازخوانی نظام ساختاری و الگوی شکل‌گیری باغ خان شوشتر؛ گونه‌ای متمایز از باغ سازی ایرانی [ دوره11, شماره 41 - پاییز سال 1399]
 • مظهری.محمدابراهیم بازشناسی جایگاه بقاع متبرکه در ساختار شهر و اثرات آن بر شکل‌دهی آیین‌های مذهبی (مطالعه موردی: مقبره‌ی علی بن مهزیار اهوازی) [ دوره12, شماره 45 - پاییز سال 1400]
 • مظهری.محمدابراهیم تبیین و سنجش مؤلفه‌های مؤثر بر نظام پنهان فضایی در خانه‌های اواخر قاجار و اوایل پهلوی در بهبهان [ دوره13, شماره 50 - زمستان سال 1401]
 • مفیدی شمیرانی.سید مجید مرور پارامترهای طراحی پوسته ساختمان در جهت کاهش مصرف انرژی (نمونه موردی: بنا‌های مسکونی متداول منطقه 15) [ دوره14, شماره 51 - بهار سال 1402]
 • مقصودی.امین بررسی و بازخوانی نظام ساختاری و الگوی شکل‌گیری باغ خان شوشتر؛ گونه‌ای متمایز از باغ سازی ایرانی [ دوره11, شماره 41 - پاییز سال 1399]
 • ملک محمدی بیدهندی.حنانه نقش برابری‌خواهی و مهمان‌نوازی بر تداوم سکونت در خانه‌های گمیشان [ دوره10, شماره 36 - تابستان سال 1398]
 • ملکی. محمدرضا ارزیابی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر ادراک حس معنویت در فضای داخلی مساجد؛ مطالعه موردی: مسجد نصیرالملک- شیراز [ دوره11, شماره 40 - تابستان سال 1399]
 • ممتحن. مهدی عوامل و زمینه‌های ظهور مجموعه تجاری‌های جدید در ابتدای مدرنیزاسیون دوران پهلوی اوّل (نمونه موردی: شهر قم) [ دوره12, شماره 43 - بهار سال 1400]
 • منتظرالقائم.اصغر تحلیل سامان‌دهی آرامستان‌های شهر اصفهان از منظر الگوی شهر ایرانی اسلامی [ دوره10, شماره 36 - تابستان سال 1398]
 • موسوی نسب.ماهرخ تبیین و سنجش مؤلفه‌های مؤثر بر نظام پنهان فضایی در خانه‌های اواخر قاجار و اوایل پهلوی در بهبهان [ دوره13, شماره 50 - زمستان سال 1401]
 • موسوی.سید محسن سنجش حس تعلق مکانی و شناسایی مؤلفه‌هاي مؤثر بر آن در الگوهاي بدنه شهري «مطالعه موردي: ضلع غربی خیابان امام خمینی اردبیل» [ دوره13, شماره 49 - پاییز سال 1401]
 • موسوی.سیدموسوی بازآفرینی اقتصادی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری با رویکرد برنامه ریزی راهبردی؛ مطالعه موردی: منطقه 10 شهر تهران [ دوره10, شماره 37 - پاییز سال 1398]
 • موسوی.سیدموسوی مقایسه کارآمدی الگوهای اقتصاد پایدار شهری بر توسعۀ محلی (مطالعه موردی: منطقه ۱۰ شهر تهران) [ دوره12, شماره 46 - زمستان سال 1400]
 • موسوی.محسن بررسی حریم شخصی در فضاهای باز خانه‌های سنتی مازندران با استفاده از تکنیک نحو فضا [ دوره12, شماره 44 - تابستان سال 1400]
 • موسی کاظمی.سیدمهدی نقش پذیری گردشگری مذهبی در نظام برنامه‌ریزی شهر قم [ دوره13, شماره 49 - پاییز سال 1401]
 • مهدوی پور.حسین بازخوانی حضور مراتب حیات در ساخته‌ها با رجوع به خانه‌های تاریخی شهر یزد [ دوره12, شماره 43 - بهار سال 1400]
 • مهدوی پور.حسین خوانش مؤلفه‌های حیات بخش از بازخوانی حیاط خانه‌های سنتی یزد [ دوره13, شماره 48 - تابستان سال 1401]
 • مهدی نژاد.سمانه احیاء هویت بافت تاریخی شهر با تأکید بر ساماندهی نظام کالبدی و بصری؛ مطالعه موردی: میدان تاریخی ویجویه تبریز [ دوره11, شماره 41 - پاییز سال 1399]
 • مهرجو.مهرداد بررسی تاثیر کیفیت مکان های سوم شهری بر حس تعلق شهروندان؛ مطالعه موردی: پیاده‌راه فرهنگی-تاریخی رشت [ دوره10, شماره 38 - زمستان سال 1398]
 • مؤذن.سجاد بازخوانی عملکرد مناره با تکیه بر مضامین موجود در آیات کتیبه‌های قرآنی؛ نمونه موردی: مناره‌های شیوه رازی در ایران [ دوره13, شماره 47 - بهار سال 1401]
 • میرشاهزاده.شروین بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر ادراک حس معنویت در فضای مساجد (مطالعه موردی: شش مسجد معاصر تهران) [ دوره13, شماره 48 - تابستان سال 1401]
 • میرمقتدایی.مهتا تدوین چارچوب مفهومی تاب آوری شهری به منظور ارائه کاربست آن در ادبیات شهرسازی از طریق تحلیل مضمون متون [ دوره12, شماره 45 - پاییز سال 1400]
 • میرهادی.غزاله مقایسه تطبیقی نقش فرهنگ و محیط در شکل‌گیری خانه‌های بستکیه دبی و خانه‌های شهرهای جنوبی ایران [ دوره13, شماره 50 - زمستان سال 1401]

ن

 • نادعلی پور.زهرا شناسایی چالش‌ها و فرصت‌های توسعه گردشگری پایدار شهری در منطقه 4 تهران [ دوره13, شماره 49 - پاییز سال 1401]
 • ناری قمی.مسعود عوامل و زمینه‌های ظهور مجموعه تجاری‌های جدید در ابتدای مدرنیزاسیون دوران پهلوی اوّل (نمونه موردی: شهر قم) [ دوره12, شماره 43 - بهار سال 1400]
 • ناسخیان.شهریار خوانش ساختارِ معنایی و کالبدی حریم اماکن مقدس؛ با استناد بر سفرنامه‌های قرن پنجم تا چهاردهم هجری قمری [ دوره10, شماره 38 - زمستان سال 1398]
 • نامداری.محمدرضا تحلیل تطبیقی دگردیسی فرم در مساجد فاقد شبستان دوره صفوی و معاصر ایران (موردپژوهی: مسجد شیخ لطف‌الله و مسجد الغدیر تهران) [ دوره13, شماره 50 - زمستان سال 1401]
 • نجارنژاد مشهدی.مرجانه تبیین شاخص‌های ماندگار مسکن بومی ایران با استفاده از نظریه داده بنیاد [ دوره11, شماره 42 - زمستان سال 1399]
 • نژادابراهیمی.احد تحلیلی بر نقش حسینیّه‌ی اعظم در شکل‌گیری ساختار ثانویّه‌ی شهر زنجان در عصر قاجار و علل پایایی آن [ دوره11, شماره 39 - بهار سال 1399]
 • نصر اصفهانی.رضا تبیین کارکرد روش انتقال حق توسعه (TDR) در راستای تحقق عدالت اجتماعی اسلامی [ دوره14, شماره 52 - تابستان سال 1402]
 • نظام دوست.سید امیررضا تبیین الگوی کالبدی مسکن معاصر مبتنی بر معماری زمینه گرا در شهر کاشان؛ مطالعه موردی: خانه های تاریخی منتخب دوره قاجار [ دوره10, شماره 38 - زمستان سال 1398]
 • نظریه.نوشین راهبرد حامیان بافت‌های تاریخی کرمان برای محافظت از مکان‌های تاریخی [ دوره14, شماره 52 - تابستان سال 1402]
 • نقره کار. سلمان اصول طراحی «مجموعه مسکونی» مبتنی بر «حکمت اسلامی» (بر اساس آراء علامه آیت الله جوادی آملی در کتاب مفاتیح الحیات) [ دوره12, شماره 45 - پاییز سال 1400]
 • نوذری.کمال تبیین ابعاد و مولفه‌های الگوی مناسب مدیریت بحران زلزله در بافت‌های فرسوده شهر تهران [ دوره12, شماره 43 - بهار سال 1400]
 • نورتقانی.عبدالمجید بازشناسی مولفه های معنایی کوچه های شهر ایرانی - اسلامی؛ مطالعه موردی: بافت تاریخی شهر ساری [ دوره11, شماره 40 - تابستان سال 1399]
 • نوروزبرازجانی.ویدا بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر ادراک حس معنویت در فضای مساجد (مطالعه موردی: شش مسجد معاصر تهران) [ دوره13, شماره 48 - تابستان سال 1401]

و

 • وفایی.ابوذر تبیین زمینه‌های تحقق پایداری در بافت های قدیم و فرسوده با رویکرد بازآفرینی شهری یکپارچه؛ مطالعه موردی: بافت قدیم شهر کاشان [ دوره11, شماره 41 - پاییز سال 1399]
 • وفایی.ابوذر تبیین پایداری نظام فضایی شهری با تدوین، تعیین و اولویت‌بندی استراتژهای توسعه شهری؛ مطالعه موردی: شهرکاشان [ دوره12, شماره 44 - تابستان سال 1400]

ه

 • هاشمی زرج اباد.حسن تحلیل منطق اجتماعی حاکم بر کالبد فضای محلات بافت تاریخی- فرهنگی بشرویه در عصر قاجار با رویکرد نحو‌فضا [ دوره13, شماره 48 - تابستان سال 1401]
 • هاشمی.سیده نیلوفر تحلیل تطبیقی مفهوم سنت و مدرنیته از دیدگاه دکتر سید حسین نصر؛ نگاهی سنت‌گرا بر مفهوم شهر اسلامی [ دوره11, شماره 42 - زمستان سال 1399]
 • هلاکویی.ناهید بازخوانی عملکرد مناره با تکیه بر مضامین موجود در آیات کتیبه‌های قرآنی؛ نمونه موردی: مناره‌های شیوه رازی در ایران [ دوره13, شماره 47 - بهار سال 1401]
 • همتی آزندریانی.اسماعیل بررسی اهمیت خط سیر باستانی فهرج- اسپی (نصرت‌آباد) در اواخر دوره ساسانی تا پایان عصر سلجوقی با تکیۀ بر کاروانسرای (رباط) نویافته بیابان گرگ در حاشیه لوت جنوبی [ دوره12, شماره 46 - زمستان سال 1400]

ی

 • یاران.علی تبیین الگوی کالبدی مسکن معاصر مبتنی بر معماری زمینه گرا در شهر کاشان؛ مطالعه موردی: خانه های تاریخی منتخب دوره قاجار [ دوره10, شماره 38 - زمستان سال 1398]
 • یزدانفر.سید عباس‌آقا خوانش فضا بر مبنای نظریات فضا - قدرت فوکو؛ مطالعه موردی: میدان نقش جهان در عصر صفوی [ دوره11, شماره 39 - بهار سال 1399]
 • یزدانفر.سید عباس‌آقا ارزیابی فناوری در معماری مجتمع¬های مسکونی دوره معاصر (نمونه موردی: مجتمع¬های شهر تهران از دوره پهلوی تا امروز) [ دوره13, شماره 47 - بهار سال 1401]
 • یونسی.علی ارزیابی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر ادراک حس معنویت در فضای داخلی مساجد؛ مطالعه موردی: مسجد نصیرالملک- شیراز [ دوره11, شماره 40 - تابستان سال 1399]
 • یونسی.گلزار تحلیل ساختار کالبدی - فضایی خانه‌های طبقات اجتماعی شرکت شهر نفتی آبادان در دوران رونق صنعت نفت، با روش نحو فضا [ دوره11, شماره 39 - بهار سال 1399]