• فهرست مقالات حسین آقاجانی

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - تحلیل کاربری اقامتی شهر مشهد بر اساس شاخص‏هایLEED در ساختمان‏‌های سبز
    فرزانه  رزاقیان حسین آقاجانی
    صنعت هتلداری به عنوان بزرگترین زیرمجموعه صنعت گردشگری، با مصرف مقادیر قابل توجه انرژی، آب و محصولات غیرقابل بازیافت، یکی از بزرگترین آلاینده‏ها در میان صنایع خدماتی است. به نقل از ژورنال‏‌های معتبر علمی Elsevier همچونSustainable Futures و Cleaner Production در سال‏‌های چکیده کامل
    صنعت هتلداری به عنوان بزرگترین زیرمجموعه صنعت گردشگری، با مصرف مقادیر قابل توجه انرژی، آب و محصولات غیرقابل بازیافت، یکی از بزرگترین آلاینده‏ها در میان صنایع خدماتی است. به نقل از ژورنال‏‌های معتبر علمی Elsevier همچونSustainable Futures و Cleaner Production در سال‏‌های 2022 و 2023، تأثیرات منفی زیست‏محیطی کاربری‏‌های اقامتی بیشتر از ساختمان‏هایی با کاربری متفاوت در همان اندازه و مقیاس می‏باشد. از سویی کاربری اقامتی در شهر زائرپذیر مشهد یکی از مهمترین کاربری‏ها بوده که رتبه اول در کل کشور می‏باشد. بی‏شک رویکرد استفاده بهینه و صرفه‏جویی در مصرف انرژی، در این صنعت بسیار قابل تأمل است. لذا این مقاله با هدف بهبود کیفیت ساخت‏و‏ساز و کاهش مصرف منابع و انرژی و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به دنبال تحلیل وضعیت کاربری اقامتی در سه بخش هتل‏ها، هتل آپارتمان‏ها و مهمانپذیرها بر اساس سامانه ارزیابی بین‏المللی ساختمان سبز می‏باشد. جامعه آماری این تحقیق تمامی کاربری‏‌های اقامتی شهر مشهد و حجم نمونه با روش نمونه‏گیری خوش‌های تعداد 169 اقامتگاه در سه بخش ذکر شده است. برای ارزیابی شاخص‏‌های ساختمان سبز از سامانه ارزیابی بین‌المللی LEED استفاده شده است. بر اساس یافته‏‌های این پژوهش وضعیت کاربری‏‌های اقامتی، نشان دهنده ضعف‏‌های بسیاری است که می‏تواند از مراحل اولیه طراحی تا ساخت و سپس اجرا مورد ریشه‏یابی قرار گیرد. نتایج نشان داد که بنا‌های مورد مطالعه از شاخص‏‌های اصول توسعه پایدار زیست محیطی بهر‌های نبرده و ساختمان‏هایی با مصرف انرژی و آب بالا هستند و هیچ کدام حداقل امتیاز موردنیاز جهت دریافت گواهینامه LEED (40 امتیاز) را کسب ننموده‏اند. در نهایت راهکار‌های کاربردی در جهت رفع مشکلات بهینه‏سازی مصرف انرژی در کاربری اقامتی شهر مشهد ارائه شده است. پرونده مقاله