• تعهدنامه مؤلف

   

  باسمه تعالي

   

   

  سردبير محترم نشريه علمی «مطالعات شهر ایرانی اسلامی»

   

  با سلام

  اينجانب (نويسنده مسئول)............................................................................... با درجه تحصيلي ....................................... و رتبه علمي................................ شاغل در ............................................................... درخواست بررسي و چاپ مقاله خود و ساير نويسندگان (كه  اسامي و رتبه علمي ايشان بر اساس جدول ذيل به امضاء رسيده است) را باعنوان ..................................................................................................................................................................................................................... در نشريه «مطالعات شهر ایرانی اسلامی» پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی دارد.

  بدين‌وسيله متعهد مي‌گردداين مقاله را همزمان براي هيچ نشريه ديگري ارسال ننموده و حق چاپ آن را به اين نشريه واگذار مي‌نمايد وبر بديع بودن مقاله و صحت ارجاعات آن گواهي مي­نماید و درصورت انصراف و یا تأخیر در انجام و ارایه اصلاحات پس از انجام مراحل داوری مقاله، ضمن پرداخت هزینه‌های مربوطه، دفتر نشریه در عدم پذیرش سایر مقالاتی که نام اینجانب در آن درج گردیده است مختار می‌باشد.  

   

  نويسنده مسئول

  امضا / تاريخ

   

   

  تذكر: مقالات مستخرج از پايان‌نامه، نام استاد راهنما الزاميست.

  * لطفاً جدول زیر برمبنای ترتیب اسامی نویسندگان تكميل گردد، لازم به ذکر است که امضای اساتید راهنما به منزله تأیید ترتیب اسامی می‌باشد.

  نويسندگان

  نام و نام خانوادگي

  رتبه علمي

  دانشگاه

  دانشکده

  تاريخ

  امضاء

  نویسندۀ اول

   

   

   

   

   

   

  نویسندۀ دوم

   

   

   

   

   

   

  نویسندۀ سوم

   

   

   

   

   

   

  نویسندۀ چهارم