• صفحه اصلی
  • تاثیرات مگامال‌ها بر هویت محله‌ای در شهر تهران؛ مطالعه موردی: اطلس مال نیاوران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 10397 بازدید : 11216 صفحه: 69 - 80

20.1001.1.2228639.1398.9.36.6.5

نوع مقاله: پژوهشی