فهرست مقالات برحسب موضوع کاربست پایه‌های شهرسازی و معماری اسلامی در معماری معاصر


  • دسترسی آزاد مقاله

   1 - ارزیابی فناوری در معماری مجتمع¬های مسکونی دوره معاصر (نمونه موردی: مجتمع¬های شهر تهران از دوره پهلوی تا امروز)
   سونیا  سیلوایه عباس غفاری مازیار آصفی عباس‌ یزدانفر
   معماری مسکونی در ایران و خصوصا در تهران، از اوایل پهلوی، دستخوش تغییراتی در ساختار کالبدی-کاربردیشد، به نحوی که، بناهای تک واحدی به مجتمع های آپارتمانی با زندگی عمودی تبدیل شدند. در این میان، یکی از مهترین عوامل موثر در این تحولات، فناوری حاصل از انقلاب صنعتی می باشد چکیده کامل
   معماری مسکونی در ایران و خصوصا در تهران، از اوایل پهلوی، دستخوش تغییراتی در ساختار کالبدی-کاربردیشد، به نحوی که، بناهای تک واحدی به مجتمع های آپارتمانی با زندگی عمودی تبدیل شدند. در این میان، یکی از مهترین عوامل موثر در این تحولات، فناوری حاصل از انقلاب صنعتی می باشد که به عنوان عاملی قدرتمند، تحولات وسیعی را ایجاد نموده است. امروزه بناها به واسطه توسعه تجهیزات و مصالح جدیدتر، با تحولات ساختاری زیادی و ارزش گذاری های متفاوتی مواجه شده اند کهاین پژوهش بازتاب اثرگذاری فناوری بر معماری مجتمع های مسکونی در دوره معاصر و طی دو بازه زمانی پهلوی و انقلاب اسلامی را مورد توجه قرار داده است. در این راستا، در بخش نظری با رویکرد کیفی و مطالعات کتابخانه ای و با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی، چهارچوب نظری ارائه شد و سپس با مطالعات میدانی و تدوین پرسشنامه، چهارچوب نظری از طریق برنامه آماری SPSSارزیابی و تحلیلشد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که؛ میان متغیر مستقل سخت ابزار(با سه بعد رفاهی، امنیتی و تنوع-تجمل) از بحث «فناوری» با سه بحث محوطه-نما، معماری داخلی-پلان و تزئینات از متغیر «مجتمع مسکونی» رابطه نسبتا ضعیفی در دوره پهلوی وجود داشته است در حالی که در دوره انقلاب اسلامی این رابطه قوی تر است و به شدت احساس می شود. بدین معنی که در دوره پهلوی تغییرات در سخت ابزار می تواند تا حدودی در مجتمع مسکونی نیز تأثیرگذار باشد. اما برای بازه زمانی انقلاب اسلامی، این رابطه بیشتر به چشم می آید، به نحوی که شدت این رابطه در دوره پهلوی با میانگین۲۰۷/۰ و در دوره انقلاب اسلامی با میانگین۳۹۰/۰ می باشد که در میان مسئله قابل ملاحظه؛ اهمیت بالاتر بحث «معماری داخلی/پلان» در هر دو دوره مذکور نسبت به دو بحث دیگر یعنی «تزئینات داخلی» و « محوطه/نما» در معماری مجتمع ها می باشد. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   2 - تبیین چارچوب مفهومی برای ارزیابی تاب‌آوری مکانی- فضایی در برابر سیلاب‌های شهری و کاربست آن در ادبیات شهرسازی؛ مطالعه موردی: شهر بابلسر
   الهام رضائیان کله بستی حسین کلانتری خلیل آباد مریم رزقی
   شاخص های سنجش تاب آوری مکانی- فضایی شهری، مستقیماً مربوط به ابعاد فیزیکی و زیست محیطی سیستم شهری بوده و در ارتباط با مؤلفه-های اصلی سازمان فضایی شهر قرار می گیرند. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی تاب آوری مکانی- فضایی در برابر سیلاب های شهری در بابلسر است. این پژوهش به لحاظ روش چکیده کامل
   شاخص های سنجش تاب آوری مکانی- فضایی شهری، مستقیماً مربوط به ابعاد فیزیکی و زیست محیطی سیستم شهری بوده و در ارتباط با مؤلفه-های اصلی سازمان فضایی شهر قرار می گیرند. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی تاب آوری مکانی- فضایی در برابر سیلاب های شهری در بابلسر است. این پژوهش به لحاظ روش، توصیفی-تحلیلی و به لحاظ هدف، کاربردی است. جمع آوری داده های پژوهش حاضر از طریق روش های کتابخانه ای و میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. جامعه پژوهش حاضر متخصصان شهر بابلسر مرتبط با موضوع سیلاب های شهری بوده که از میان آنها 30 نفر به عنوان نمونه به صورت نمونه گیری احتمالی خوشه ای انتخاب شده اند. برای تحلیل داده ها از تحلیل های آماری میانگین، کلموگروف -اسمیرنوف، شاپیرو- ویلک و آزمون تی تک نمونه ای در نرم افزار SPSS و همچنین تکنیک AHP و WASPAS استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که شهر بابلسر به لحاظ تاب آوری در وضعیت نسبتاً مناسبی قرار دارد و لازم است که از پتانسیل ها و فرصت ها و منابع موجود در شهر در راستای بهبود تاب آوری مکانی–فضایی در برابر سیلاب به درستی استفاده کند. پرونده مقاله
  • دسترسی آزاد مقاله

   3 - تحلیل کاربری اقامتی شهر مشهد بر اساس شاخص‏هایLEED در ساختمان‏‌های سبز
   فرزانه  رزاقیان حسین آقاجانی
   صنعت هتلداری به عنوان بزرگترین زیرمجموعه صنعت گردشگری، با مصرف مقادیر قابل توجه انرژی، آب و محصولات غیرقابل بازیافت، یکی از بزرگترین آلاینده‏ها در میان صنایع خدماتی است. به نقل از ژورنال‏‌های معتبر علمی Elsevier همچونSustainable Futures و Cleaner Production در سال‏‌های چکیده کامل
   صنعت هتلداری به عنوان بزرگترین زیرمجموعه صنعت گردشگری، با مصرف مقادیر قابل توجه انرژی، آب و محصولات غیرقابل بازیافت، یکی از بزرگترین آلاینده‏ها در میان صنایع خدماتی است. به نقل از ژورنال‏‌های معتبر علمی Elsevier همچونSustainable Futures و Cleaner Production در سال‏‌های 2022 و 2023، تأثیرات منفی زیست‏محیطی کاربری‏‌های اقامتی بیشتر از ساختمان‏هایی با کاربری متفاوت در همان اندازه و مقیاس می‏باشد. از سویی کاربری اقامتی در شهر زائرپذیر مشهد یکی از مهمترین کاربری‏ها بوده که رتبه اول در کل کشور می‏باشد. بی‏شک رویکرد استفاده بهینه و صرفه‏جویی در مصرف انرژی، در این صنعت بسیار قابل تأمل است. لذا این مقاله با هدف بهبود کیفیت ساخت‏و‏ساز و کاهش مصرف منابع و انرژی و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به دنبال تحلیل وضعیت کاربری اقامتی در سه بخش هتل‏ها، هتل آپارتمان‏ها و مهمانپذیرها بر اساس سامانه ارزیابی بین‏المللی ساختمان سبز می‏باشد. جامعه آماری این تحقیق تمامی کاربری‏‌های اقامتی شهر مشهد و حجم نمونه با روش نمونه‏گیری خوش‌های تعداد 169 اقامتگاه در سه بخش ذکر شده است. برای ارزیابی شاخص‏‌های ساختمان سبز از سامانه ارزیابی بین‌المللی LEED استفاده شده است. بر اساس یافته‏‌های این پژوهش وضعیت کاربری‏‌های اقامتی، نشان دهنده ضعف‏‌های بسیاری است که می‏تواند از مراحل اولیه طراحی تا ساخت و سپس اجرا مورد ریشه‏یابی قرار گیرد. نتایج نشان داد که بنا‌های مورد مطالعه از شاخص‏‌های اصول توسعه پایدار زیست محیطی بهر‌های نبرده و ساختمان‏هایی با مصرف انرژی و آب بالا هستند و هیچ کدام حداقل امتیاز موردنیاز جهت دریافت گواهینامه LEED (40 امتیاز) را کسب ننموده‏اند. در نهایت راهکار‌های کاربردی در جهت رفع مشکلات بهینه‏سازی مصرف انرژی در کاربری اقامتی شهر مشهد ارائه شده است. پرونده مقاله