• صفحه اصلی
  • تبیین عوامل و نقش پیشران‌های مؤثر بر طرح‌های محرک توسعه در الگوی بازآفرینی پایدار با تکیه بر تحلیل خود همبستگی فضایی (مورد مطالعه: شهر کوهسار)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1402051443499 بازدید : 981 صفحه: 55 - 76

نوع مقاله: پژوهشی