• صفحه اصلی
  • شناسایی و تبیین پیشران‌های کلیدی مؤثر بر کیفیت منظر در بافت‌های تاریخی شهرها (مطالعه موردی: محله سنگ سیاه شهر شیراز)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1401060839114 بازدید : 133 صفحه: 37 - 50

نوع مقاله: پژوهشی