• صفحه اصلی
  • بازخوانی سازمان فضایی محله در شهر ایرانی از منظر فرهنگ وقف؛ مطالعه موردی: محله علی‌قلی‌آقا، شهر اصفهان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 44842 بازدید : 7319 صفحه: 33 - 44

20.1001.1.2228639.1399.10.40.3.7

نوع مقاله: پژوهشی