یعقوب محمدی فر استاد
mohamadifar@basu.ac.ir دکترا
دانشگاه بوعلی سینا همدان استاد دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا همدان
08138381601