مدير مسئول

مصطفی سمیعی نسب استادیار
msamieenasab@gmail.com دکترا
استادیار

سردبیر

حسین کلانتری خلیل آباد استاد
H_kalantari2005@yahoo.com دکترا
برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران استاد جهاددانشگاهی
08634130022

هیئت تحریریه

محمدرضا بمانيان استاد
Bemanian@modares.ac.ir دکترا
دانشگاه تربیت مدرس استاد دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس
02182883711
مصطفی بهزادفر استاد
behzadfar@iust.ac.ir دکترا
دانشگاه علم و صنعت ایران استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت
02173228209
جهانشاه پاکزاد استاد
j-Pakzad@sbu.ac.ir دکترا
دانشگاه شهید بهشتی استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی
0
احمد پوراحمد استاد
apoura@ut.ac.ir دکترا
دانشگاه تهران استاد دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
02161112598
محمدرضا پورجعفر استاد
pourja_m@modares.ac.ir دکترا
دانشگاه تربیت مدرس استاد دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس
02182883731
اسماعیل ضرغامی استاد
es.zarghami@gmail.com دکترا
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی استاد دانشکده مهندسی معماری و شهرساری، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
02122970123
محسن سرتیپی پور استاد
m-sartipi@sbu.ac.ir دکترا
دانشگاه شهید بهشتی استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی
02122431919
پروانه شاه حسینی دانشیار
parvanehsshahhosseini@yahoo.com دکترا
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی سمت دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
021
یعقوب محمدی فر استاد
mohamadifar@basu.ac.ir دکترا
دانشگاه بوعلی سینا همدان استاد دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا همدان
08138381601
محمد مسعود استاد
m.masoud@aui.ac.ir دکترا
دانشگاه هنر اصفهان استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان
03136248089
ابوالفضل مشکینی استاد
meshkini@modares.ac.ir دکترا
دانشگاه تربیت مدرس تهران دانشیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس
02182880000

مدیر داخلی

مریم بایه دانشجو
m_bayeh@yahoo.com کارشناسی ارشد