پروانه شاه حسینی دانشیار
parvanehsshahhosseini@yahoo.com دکترا
پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی سمت دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت»
021