محسن سرتیپی پور استاد
m-sartipi@sbu.ac.ir دکترا
دانشگاه شهید بهشتی استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی
02122431919