احمد پوراحمد استاد
apoura@ut.ac.ir دکترا
دانشگاه تهران استاد دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
02161112598