حسین کلانتری خلیل آباد استاد
H_kalantari2005@yahoo.com دکترا
برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران استاد جهاددانشگاهی
08634130022