• صفحه اصلی
  • تحلیل اندیشه‌های مدرنیسم بر روند شکل‌گیری و تغییر خیابان‌های شهری ایران و ازبکستان؛ مطالعه موردی شهر تهران و تاشکند

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 44888 بازدید : 9084 صفحه: 55 - 68

20.1001.1.2228639.1399.10.39.5.7

نوع مقاله: پژوهشی