• صفحه اصلی
  • بررسی و بازخوانی نظام ساختاری و الگوی شکل‌گیری باغ خان شوشتر؛ گونه‌ای متمایز از باغ سازی ایرانی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 44900 بازدید : 6006 صفحه: 15 - 24

20.1001.1.2228639.1399.11.41.2.1

نوع مقاله: پژوهشی