• صفحه اصلی
  • تحلیل پدیدارشناختی مکان قدسی در شهر ایرانی-اسلامی مبتنی بر انحا حضور عناصر چهارگانه در فضا؛ مطالعه موردی: آرامگاه شاه نعمت‌الله ولی در شهر ماهان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 44898 بازدید : 439 صفحه: 43 - 54

20.1001.1.2228639.1399.11.42.4.5

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط