فهرست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Mendeley
1 حمید شفیع زاده Shafizadeh11@gmail.com دانشگاه آزاد گرمسار استاد دکترا
2 مهتاب پورآتشی mah.pouratashi@gmail.com موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی استاد دکترا
3 حجت الله حمیدی h_hamidi@kntu.ac.ir عضو هیئت علمی استادیار دکترا
4 عسگرعلی بویر a.bouyer@azaruniv.ac.ir هیئت علمی استادیار دکترا
5 علیرضا علی احمدی pe@iust.ac.ir عضو هیات علمی استاد دکترا
6 ابوالفضل مشکینی meshkini@modares.ac.ir دانشیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس استاد دکترا
7 محمد قاسمی سیانی ghasemi_siani@yahoo.com پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی استادیار دکترا
8 آزیتا بلالی اسکوئی a.oskoyi@tabriziau.ac.ir استاد دانشگاه علم و صنعت استاد دکترا
9 محمدرضا بمانیان Bemanian@modares.ac.ir استاد، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران استاد دکترا
10 سامان فرزین farzin@birjand.ac.ir استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه بیرجند استادیار دکترا
11 حمید رمضانی hramezani@outlook.com عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی مربی کارشناسی ارشد
12 علیرضا صادقی arsadeghi.shirazu@gmail.com دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه شیراز دانشیار دکترا
13 ليلا مدقالچی l.medghalchi@gmail.com استادیار گروه معماری و شهرسازی دانشگاه هنراسلامی تبریز استادیار دکترا
14 سیدمحمدحسین ذاکری hossein.zakeri@gmail.com استادیار گروه معماری دانشگاه شیراز استادیار دکترا
15 سید محمد کاظمی smkazemi59@gmail.com استادیار دانشگاه علم و هنر یزد استادیار دکترا
16 حسین کلانتری خلیل آباد H_kalantari2005@yahoo.com استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، جهاددانشگاهی استاد دکترا
17 ابوذر  وفایی asman.mehr@yahoo.com استادیار گروه جغرافيا و اکوتوریسم دانشگاه کاشان، کاشان، ایران استادیار دکترا
18 کاوه بذرافکن k_bazrafkan@yahoo.com استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز استادیار دکترا
19 مینو قره بگلو minoo.gharehbeiglu@gmail.com دانشكده معماري و شهرسازي ، دانشگاه هنر اسلامي تبريز استاد دکترا
20 محمدجواد مهدوی نژاد Mahdavinejad@modares.ac.ir استاد دانشگاه تربیت مدرس استاد دکترا
21 مرجان خان محمدی khanmohamadi.marjan@yahoo.com عضو هیأت علمی استادیار دکترا
22 عباس آذری abbasazari@gmail.com استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران استادیار دکترا
23 ریما فیاض fayaz@art.ac.ir دانشیار گروه فناوری معماری دانشگاه هنر تهران دانشیار دکترا
24 غلامرضا کاظمیان kazemian1344@gmail.com دانشیار مدیریت شهری دانشگاه علامه طباطبایی دانشیار دکترا
25 محمد کمیلی komeili@acecr.ac.ir استادیار جهاد دانشگاهی استادیار دکترا
26 علیرضا رازقی Razeghi@art.ac.ir دانشیار دانشگاه هنر دانشیار دکترا
27 علی شرقی sharghi@sru.ac.ir دانشیار گروه معماری دانشگاه شهید رجایی دانشیار دکترا
28 ایرج قاسمی i_ghasemi@yahoo.com استادیار دکترا
29 مهتا میرمقتدایی mmoghtada@yahoo.com استادیار، معماری و شهرسازی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی استادیار دکترا
30 رزا وکیلی نژاد arch.rv@shirazu.ac.ir دانشیار گروه معماری دانشگاه شیراز دانشیار دکترا
31 یزدان  شیرمحمدی yazdan.shirmohammadi@gmail.com دانشیار دانشگاه پیام نور، تهران دانشیار دکترا
32 بهادر زمانی b.zamani@aui.ac.ir دانشیار دانشگاه هنر اصفهان دانشیار کارشناسی
33 علی اکبر حیدری aliakbarheidari.iust@gmail.com استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه یاسوج استادیار دکترا
34 حسن  کریمیان hkarimi@ut.ac.ir استاد گروه باستان شناسی دانشگاه تهران استاد دکترا
35 مهدی خاک زند mkhakzand@iust.ac.ir دانشیار گروه معماری دانشگاه علم و صنعت ایران دانشیار دکترا
36 مریم کیایی maryam_20k@yahoo.com استادیار دکترا
37 حسین سلطان زاده h72soltanzadeh@gmail.com استاد گروه رشته معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز استاد دکترا
38 محمد میره ای mirehei@ut.ac.ir استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران استادیار دکترا
39 جواد دیواندری j.divandari@gmail.com استادیار گروه مهندسی معماری دانشگاه کاشان استادیار دکترا
40 سیدغلامرضا اسلامی r.islami@gmail.com استاد دانشگاه پردیس هنرهای زیبا استاد دکترا
41 محمد سعید ایزدی ms.izadi@basu.ac.ir دانشیار گروه معماری دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران دانشیار دکترا
42 حمیدرضا صارمی saremi@modares.ac.ir دانشیار رشته شهرسازی، گروه شهرسازی و طراحی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران استادیار دکترا
43 جمال الدین مهدی نژاد mahdinejad@sru.ac.ir استاد دانشکده معماری، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران. استاد دکترا
44 محمد مرتضایی M_mortezayi2008@yahoo.com دانشیار گروه باستان شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری دانشیار دکترا
45 محمود ارژمند arzhmand@art.ac.ir استادیار گروه مهندسی معماری دانشگاه هنر استادیار دکترا
46 حبیب راثی h_rasi99@sut.ac.ir Sahand university of technology استادیار دکترا
47 Pejman Rezaei prezaei@semnan.ac.ir Electrical & Computer Engineering Faculty استادیار دکترا
48 Ramezan Ali Sadeghzadeh sadeghz@eetd.kntu.ac.ir Khajeh Nasireddin Toosi University of Technology استاد دکترا
49 Masoud Rafighi masoud_r62@yahoo.com Malek Ashtar University دانشیار دکترا
50 Farhad Soleimanian Gharehchopogh farhad.soleimanian@gmail.com Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran استادیار دکترا
51 Ataollah Ebrahimzadeh e_zadeh@nit.ac.ir Computer استاد دکترا
52 Hassan Tavakoli hassantavakoli1983@gmail.com Guilan University دانشیار دکترا
53 Roghayeh Karimzadeh rkbaee@yahoo.com ITRC مربی دکترا
54 Mohammad Bahrani bahrani@sharif.edu Allameh Tabatabaei دانشیار دکترا
55 سحر طوفان sahar.toofan@gmail.com دانشیار گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز دانشیار دکترا
56 محمد رضا نقصان محمدی mohammadi@yazd.ac.ir دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه یزد استاد دکترا
57 زهرا سادات سعیده زرآبادی Zarabadi.s@gmail.com دانشیار گروه شهرسازی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. استاد کارشناسی
58 محمد رضا فرزاد بهتاش farzad.behtash@gmail.com استادیار دانشگاه تهران شمال استادیار دکترا
59 مجتبی رفیعیان mrafiyan@gmail.com استاد دانشگاه تربیت مدرس استاد دکترا
60 مرضیه ترابی marziehtorabi.10@gmail.com استادیار دکترا
61 نقی عسگری asgarilajayer@yahoo.com پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی استادیار کارشناسی ارشد
62 امیرحسین محمد داودی adavoudi838@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه استاد کارشناسی ارشد
63 فاطمه وجدانی f_vodgdani@yahoo.com دانشگاه شهید بهشتی استادیار دکترا
64 مژگان عظیمی هاشمی mozhgan.azimi@yahoo.com پژوهشکده گردشگری خراسان رضوی دانشیار دکترا
65 احمدرضا اصغرپور ahmadreza.asgharpour@gmail.com دانشگاه فردوسی مشهد استاد دکترا
66 فرزانه  رزاقیان farzanehrazzaghian@yahoo.com استادیار گروه پژوهشی توسعه پایدار شهری و منطقه ای جهاددانشگاهی خراسان رضوی استادیار دکترا
67 حامد بخشی hbakhshi@yahoo.com پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی مشهد استاد دکترا
68 محسن نوغانی noghani@um.ac.ir دانشگاه فردوسی مشهد استاد دکترا
69 زهرا نیکخواه فرخانی nikkhah.hrm@gmail.com استاد دکترا
70 حسین آقاجانی Aqajani_h@yahoo.com استادیار جهاددانشگاهی استادیار دکترا
71 کیارش جهانپور jkiarash@yahoo.com استاد دکترا
72 حمید  هاشمی hashemihamid@yahoo.com جهاد دانشگاهی دانشیار دکترا
73 اميررضا کنجکاو منفرد monfared_55@yahoo.com دانشگاه اصفهان استاد دکترا
74 محمدرضا اسکویی oskoei@yahoo.com علامه طباطبایی استاد دکترا
75 اعظم  ملامحمدی zm.mhmd@gmail.com استاد دکترا
76 محمدسعید ایزدی saeidizadi@gmail.com دانشیار دانشگاه بوعلی سینا دانشیار دکترا
77 سمیه   امیدواری omidvari660@yahoo.com هیات علمی دانشگاه علم و هنر یزد دانشیار دکترا
78 مرتضی میرغلامی mirgholami@gmail.com استاد دکترا
79 محمدرضا رحیم‌زاده mrz.rahimzadeh@gmail.com استادیار گروه معماری دانشگاه هنر استادیار دکترا
80 محمد علی  خبری ma.khabari@gmail.com - استادیار دکترا
81 دکتر فیروز نوری كلخوران fnouri1979@gmail.com استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه بوعلي سينا استادیار دکترا
82 مژگان عبدالهی mabdollahi49@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی کرج استادیار دکترا
83 سعید صفایی موحد s_s_movahed@yahoo.com شرکت ملي نفت ايران دانش آموخته دکترا
84 افشین داورپناه Davarpanah.afshin@gmail.com عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی مربی کارشناسی ارشد
85 سمانه تقدیر s_taghdir@iust.ac.ir استادیار دکترا
86 غلامرضا اسکندریان eskandaryan@gmail.com پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی استادیار دکترا
87 سیده زینب عمادیان رضوی z_emadian@yazd.ac.ir استادیار دکترا
88 ناصر براتی nasserbarati1955@yahoo.com دانشیار مؤسسه پژوهشی شیخ بهایی دانشیار دکترا
89 حسین نوری نیا h.noorinia44@gmail.com مربی کارشناسی ارشد
90 اباصلت خراسانی drkhorasanitr@gmail.com دانشگاه شهید بهشتی دانشیار دکترا
91 زهیر متکی z_mottaki@sbu.ac.ir استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهیدبهشتی تهران استادیار دکترا
92 غزال  راهب ghl.raheb@gmail.com دانشیار گروه معماری دانشگاه علم و صنعت ایران دانشیار دکترا
93 دکتر طیبه  توسلی tavassoli_t@yahoo.com استادیار دکترا
94 محمد رضا مدنی فر madanifar@gmail.com 0 دانش آموخته دکترا
95 سمیرا حیدری s_heidari2001@yahoo.com روانشناسی و علوم تربیتی دانش آموخته دکترا
96 زهرا نادعلی پور nadalipour.z@gmail.com استادیار گروه گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران استادیار دکترا
97 محمد علی آبادی aliabadi@shirazu.ac.ir دانشیار کارشناسی ارشد
98 هانیه  صنایعیان sanayeayan@iust.ac.ir استادیار گروه معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت استادیار دکترا
99 الهام ضابطیان طرقی ezabetian@yahoo.com پژوهشگر مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی دانش آموخته دکترا
100 الهام پرویزی parvizi.e@khu.ac.ir استادیار دکترا
101 محمد ثنایی md.sanaei@gmail.com دکتری دانش آموخته دکترا
102 مریم روستا m-roosta@shirazu.ac.ir دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه شیراز دانشیار دکترا
103 مجید منتظر ظهوری majidzohouri@ut.ac.ir استادیار گروه آموزشی باستان‌شناسی دانشگاه کاشان استادیار دکترا
104 علی مشهدی ali.mashhadi@usc.ac.ir استادیار گروه مهندسی معماری دانشگاه علم و فرهنگ استادیار دکترا
105 مهنوش شاهین راد ma.shahinrad@gmail.com استادیار دکترا
106 الناز ایمانی e-imani@tabriziau.ac.ir مدرس مدعو دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران استادیار دکترا
107 محمدرضا نامداری namdari@usc.ac.ir استادیار دانشگاه علم و فرهنگ استادیار دکترا
108 امیرمحمد معززی مهرطهران a.moazezi@arc.ikiu.ac.ir دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران استادیار دکترا
109 کاوه رشیدزاده kaveh.rashidzadeh@gmail.com استادیار گروه معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی استادیار دکترا
110 یعقوب محمدی‌فر yamohamadi@yahoo.com دانشگاه بوعلی سینا -همدان استاد دکترا
111 عباس  ترکاشوند tarkashvand@iust.ac.ir استادیار گروه معماری دانشگاه علم و صنعت ایران استادیار دکترا
112 ابراهیم حاجیانی ebhajiani@gmail.com دانشیار و عضو هیأت علمی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری دانشیار دکترا
113 کیومرث ایراندوست kau1348@yahoo.com استاد دانشگاه کردستان استاد دکترا
114 محمدتقی پیربابایی pirbabaei@tabriziau.ac.ir استاد دانشگاه هنر اسلامی تبریز استاد دکترا
115 کیومرث حبیبی habibi_ki@yahoo.co.uk هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه کردستان دانشیار دکترا
116 ایرج قاسمی i.ghasemi.@yahoo.com استادیار گروه برنامه ریزی شهری و منطقه ای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی، تهران، ایران استادیار دکترا
117 محسن افشاری m.afshary@aui.ac.ir دانشگاه هنر اصفهان استادیار دکترا
118 ایمان قلندریان iman_gh2006@yahoo.com استاديار گروه شهرسازي دانشگاه فردوسي مشهد استادیار دکترا
119 مسلم  ضرغام فرد moslemzarghamfard@modares.ac.ir استادیار دکترا
120 مهدی منتظرالحجه montazer@yazd.ac.ir استادیار دکترا
121 هانیه اخوت h.okhovat@yahoo.com استادیار دکترا
122 اسکندر  مختاری eskandarmokhtari@yahoo.com گروه معماری مرمت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران دانشیار دکترا
123 علی عمرانی‌پور a_omrani@kashanu.ac.ir دانشگاه کاشان دانشیار دکترا
124 کمال نوذری Kamal_nozary@yahoo.com استادیار دکترا
125 هادی سروری sarvari_hadi@mshdiau.ac.ir مربی دکترا
126 هادی سلطانی فرد hsoltanifard@gmail.com عضو هیات علمی استادیار دکترا
127 علی اکبر تقوایی taghvaea@modares.ac.ir دانشگاه تربیت مدرس استاد کارشناسی
128 رسول  حیدری سورشجانی rasol_heidary@kashanu.ac.ir دانشگاه کاشان استاد دکترا
129 حسن احمدی hamed@guilan.ac.ir استاد کارشناسی
130 حسین حاتمی نژاد hataminejad@ut.ac.ir دانشیار گروه آموزشی جغرافیای انسانی دانشگاه تهران دانشیار دکترا
131 بهزاد وثیق vasiq@jsu.ac.ir دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول دانشیار دکترا
132 منوچهر معظمی m.moazzemi@art.ac.ir استادیار دکترا
133 فرهاد شریعت راد fshariatrad@gmail.com استادیار دکترا
134 نیلوفر نیک قدم n.nikghadam@gmail.com هیات علمی دانشگاه آزاد تهران جنوب دانشیار دکترا
135 بهرام امین زاده bahram.aminzadeh@gmail.com دانشیار گروه مهندسی شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) دانشیار دکترا
136 امین فرجی a.faraji@ut.ac.ir دانشیار دانشگاه تهران دانشیار دکترا
137 عباس مترجم amotarjem@gmail.com دانشیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان دانشیار دکترا
138 ابراهیم رایگانی raigani.khalefe@gmail.com استادیار باستان شناسی دانشگاه نیشابور استادیار دکترا
139 حمید رضا  بابایی babaei1973@gmail.com عضو هیات علمی جهاد دانشگاه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، گروه برنامه ریزی شهری استاد دکترا
140 ابوذر  صالحی absalehi.arch@gmail.com استادیار دکترا
141 علی اکبر حیدری aliakbar_heidari@yu.ac.ir استادیار دکترا
142 حامد بخشی haamed.bakhshi@gmail.com دانشیار سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی- پژوهشکده گردشگری دانشیار دکترا
143 معصومه توانگر masoomeh_tavangar@yahoo.com استادیار پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی استادیار دکترا
144 زهرا سادات اردستانی ardestani@khu.ac.ir استادیار گروه هنر و معماری دانشگاه خوارزمی استادیار دکترا
145 سعید  غلامپور saeedgholampour65@gmail.com استادیار دانشگاه علم و فرهنگ استادیار دکترا
146 عباس حبیبی abbashabibi2@gmail.com استادیار گروه معماری، دانشگاه علم و فرهنگ استادیار دکترا
147 مریم  دبیری mar.dabiri@gmail.com دانش آموخته دکتری پژوهشکده نظر دانش آموخته دکترا
148 محمدرضا مهربانی گلزار m.mehrabanigolzar@gmail.com استادیار گروه معماری و شهرسازی، دانشگاه بین الملل امام خمینی قزوین استادیار دکترا