• صفحه اصلی
  • بازآفرینی اقتصادی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری با رویکرد برنامه ریزی راهبردی؛ مطالعه موردی: منطقه 10 شهر تهران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 44886 بازدید : 9460 صفحه: 53 - 66

20.1001.1.2228639.1398.10.37.5.9

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط