لیست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات
1 Habib Rasi h_rasi99@sut.ac.ir University of Technology, Shiraz استاد دکترا
2 Pejman Rezaei prezaei@semnan.ac.ir Electrical & Computer Engineering Faculty استادیار دکترا
3 Ramezan Ali Sadeghzadeh sadeghz@eetd.kntu.ac.ir Electrical Engineering استاد دکترا
4 Masoud Rafighi masoud_r62@yahoo.com Malek Ashtar University دانشیار دکترا
5 Farhad Soleimanian Gharehchopogh farhad.soleimanian@gmail.com Engineering دانشیار دکترا
6 عسگرعلی بویر a.bouyer@azaruniv.ac.ir هیئت علمی استادیار دکترا
7 Ataollah Ebrahimzadeh e_zadeh@nit.ac.ir Computer استاد دکترا
8 Hassan Tavakoli hassantavakoli1983@gmail.com Guilan University دانشیار دکترا
9 Roghayeh Karimzadeh rkbaee@yahoo.com ITRC مربی دکترا
10 علیرضا رازقی Razeghi@art.ac.ir دانشیار دانشگاه هنر دانشیار دکترا
11 مجتبی رفیعیان mrafiyan@gmail.com دانشیار دانشگاه تربیت مدرس دانشیار دکترا
12 ابوالفضل مشکینی meshkini@modares.ac.ir دانشیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس استاد دکترا
13 محمد میره ای mirehei@ut.ac.ir استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران استادیار دکترا
14 مرضیه ترابی marziehtorabi.10@gmail.com استادیار دکترا
15 غلامرضا کاظمیان kazemian1344@gmail.com دانشیار مدیریت شهری دانشگاه علامه طباطبایی دانشیار دکترا
16 حسن  کریمیان hkarimi@ut.ac.ir دانشیار باستان شناسی دانشگاه تهران دانشیار دکترا
17 حمید رمضانی hramezani@outlook.com عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی مربی کارشناسی ارشد
18 حمیدرضا صارمی saremi@modares.ac.ir دانشیار رشته شهرسازی، گروه شهرسازی و طراحی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران استادیار دکترا
19 سید محمد کاظمی smkazemi59@gmail.com استادیار دانشگاه علم و هنر یزد استادیار دکترا
20 حسین کلانتری خلیل آباد H_kalantari2005@yahoo.com استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، جهاددانشگاهی استاد دکترا
21 امیرحسین محمد داودی adavoudi838@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه استاد کارشناسی ارشد
22 سیدغلامرضا اسلامی r.islami@gmail.com استاد دانشگاه پردیس هنرهای زیبا استاد دکترا
23 محمدرضا بمانیان Bemanian@modares.ac.ir عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس استاد دکترا
24 علی اکبر حیدری aliakbarheidari.iust@gmail.com استادیار دکترا
25 نقی عسگری asgarilajayer@yahoo.com پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی استادیار کارشناسی ارشد
26 کیارش جهانپور jkiarash@yahoo.com استاد دکترا
27 حمید شفیع زاده Shafizadeh11@gmail.com دانشگاه آزاد گرمسار استاد دکترا
28 حمید  هاشمی hashemihamid@yahoo.com جهاد دانشگاهی دانشیار دکترا
29 اميررضا کنجکاو منفرد monfared_55@yahoo.com دانشگاه اصفهان استاد دکترا
30 حجت الله حمیدی h_hamidi@kntu.ac.ir عضو هیئت علمی استادیار دکترا
31 مهتاب پورآتشی mah.pouratashi@gmail.com موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی استاد دکترا
32 Mohammad Bahrani bahrani@sharif.edu Allameh Tabatabaei دانشیار دکترا
33 محمدرضا اسکویی oskoei@yahoo.com علامه طباطبایی استاد دکترا
34 محمدسعید ایزدی saeidizadi@gmail.com دانشیار دکترا
35 مرتضی میرغلامی mirgholami@gmail.com دانشیار کارشناسی ارشد
36 حسین سلطان زاده h72soltanzadeh@gmail.com استاد دکترا
37 اسکندر  مختاری eskandarmokhtari@yahoo.com گروه معماری مرمت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران دانشیار دکترا
38 سمیه   امیدواری omidvari660@yahoo.com هیات علمی دانشگاه علم و هنر یزد استادیار دکترا
39 هانیه اخوت h.okhovat@yahoo.com استادیار دکترا
40 مهدی منتظرالحجه montazer@yazd.ac.ir استادیار دکترا
41 علیرضا علی احمدی pe@iust.ac.ir عضو هیات علمی استاد دکترا
42 کمال نوذری Kamal_nozary@yahoo.com استادیار دکترا
43 اباصلت خراسانی drkhorasanitr@gmail.com دانشگاه شهید بهشتی استاد کارشناسی ارشد
44 اعظم  ملامحمدی zm.mhmd@gmail.com استاد دکترا
45 منوچهر معظمی m.moazzemi@art.ac.ir استادیار دکترا
46 فرهاد شریعت راد fshariatrad@gmail.com استادیار دکترا
47 مژگان عبدالهی mabdollahi49@gmail.com دانشگاه آزاد کرج استاد کارشناسی
48 دکتر سعید صفایی موحد s_s_movahed@yahoo.com شرکت ملي نفت ايران دانش آموخته دکترا
49 دکتر فیروز نوری كلخوران fnouri1979@gmail.com دانشگاه بوعلي سينا استادیار دکترا
50 سمانه تقدیر s_taghdir@iust.ac.ir استادیار دکترا
51 ایرج قاسمی i_ghasemi@yahoo.com استاد دکترا
52 محسن افشاری m.afshary@aui.ac.ir استادیار دکترا
53 مسلم  ضرغام فرد moslemzarghamfard@modares.ac.ir استادیار دکترا
54 کاوه بذرافکن k_bazrafkan@yahoo.com استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز استادیار دکترا
55 ایرج قاسمی i.ghasemi.@yahoo.com استادیار گروه برنامه ریزی شهری و منطقه ای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی، تهران، ایران استادیار دکترا
56 محمدتقی پیربابایی pirbabaei@tabriziau.ac.ir استاد دانشگاه هنر اسلامی تبریز استاد دکترا
57 ایمان قلندریان iman_gh2006@yahoo.com استادیار دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) استادیار دکترا
58 ابراهیم حاجیانی ebhajiani@gmail.com عضو هیأت علمی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری دانشیار دکترا
59 کیومرث ایراندوست kau1348@yahoo.com استاد دانشگاه کردستان استاد دکترا
60 کیومرث حبیبی habibi_ki@yahoo.co.uk هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه کردستان دانشیار دکترا