حسین کلانتری خلیل آباد استاد
H_kalantari2005@yahoo.com دکترا
برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، جهاددانشگاهی
08634130022