ایرج فیضی استادیار
iraj_faizi@yahoo.com دکترا
جامعه شناسی - مسائل اجتماعی ایران دانشگاه تهران استادیار پژوهش پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، جهاددانشگاهی
0216640062