• هزینه های انتشار مقاله

    فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی برای دریافت مقاله از نویسندگان هیچ هزینه ای را دریافت نمی کند ولی بعد از تایید در تحریریه جهت ارسال به داوری و در صورت تایید داوران جهت انتشار مقالات علمی از نویسندگان محترم هزینه دریافت می‌کند. هزینه‌ها به‌تفکیک و طی مراحل مختلف دریافت می‌شوند.

    نویسندگان باید در هنگام ارسال مقاله به داوری تخصصی مبلغ 1/500/000 ریال را از طریق درگاه بانکی در سایت مجله پرداخت نمایند. پس از تایید مقاله توسط داوران و هیأت تحریریه جهت چاپ و انتشار مقاله مبلغ 3/500/000 ریال نیز بایستی پرداخت گردد.

    تبصره: در صورتی که مقاله توسط داوران اصلاحات ساختاری و بازنگری کلی داشته باشد بعد از انجام اصلاحات توسط نگارندگان برای داوری مجدد، مبلغ داوری جداگانه دریافت می گردد.