• صفحه اصلی
 • صفحات نشریه
 • راهنمای نگارش و تنظیم مقاله
 • راهنمای نگارش و تنظیم مقاله

  الف- اصول کلی نگارش مقاله

  - مقاله ارسالی نباید قبلاً در نشریه دیگری چاپ یا همزمان برای مجله ای دیگر ارسال شده باشد.

  - مقاله پژوهشی بایستی حاصل یافته‌های تحقیقی نویسنده یا نویسندگان باشد. مقاله های مستخرج از پایان نامه که دارای تأیید کتبی استاد راهنما باشد نیز در این مجله پذیرفته می شود.

  - مقاله به زبان فارسی باشد، داشتن چکیده فارسی و انگلیسی برای مقاله ضرورت دارد.

  - مقالات و ملحقات آن ها در دفتر فصلنامه باقی می ماند و مسترد نخواهد شد.

  - استفاده از مقالات منتشر شده در این فصلنامه در سایر مجلات یا کتابها، بدون ذکر نام مأخذ ممنوع است.

  - تأیید نهایی برای چاپ پس از نظر داوران به عهده هیأت تحریریه فصلنامه است.

  - صدور گواهی چاپ مقاله پس از داوری و تأیید هیأت تحریریه فصلنامه برای چاپ، ممکن خواهد بود.

  - فصلنامه مجاز است برای تأمین بخشی از هزینه‌های انتشار، از نویسندگان مقاله وجهی متعارف دریافت نماید.

  - مسئولیت صحت مندرجات مقاله‌های علمی با نویسنده / نویسندگان است.

  - همراه مقاله نام و نشانی دقیق نویسنده مسئول و محل خدمت ذکر شود.

   

  ب- چگونگی تنظیم مقاله

  در تنظیم مقاله رعایت بخش های زیر، به ترتیب ضروری است:

  - صفحه عنوان: شامل عنوان کامل مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان به فارسی و انگلیسی (نام نویسنده مسئول مکاتبات با ستاره مشخص شود) به همراه رتبه علمی و سمت دانشگاهی، محل اشتغال، شماره تلفن، دور نگار و پست الکترونیکی

  • چکیده مقاله (300 کلمه) به دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته شود.
  • چکیده فارسی و انگلیسی باید شامل طرح مسأله، هدف، روش تحقیق، یافته ها و بحث و نتایج باشد.
  • کلید واژه: شامل 3 تا 5 واژه کلیدی مقاله به دو زبان فارسی و انگلیسی.

  - مقدمه: بیانگر مسئله پژوهش است. محقق باید زمینه‌های قبلی پژوهش و ارتباط آن را با موضوع مقاله به اجمال بیان و در پایان به انگیزه تحقیق اشاره کند.

  - ادبیات نظری: شامل پیشینه پژوهش، بسط مفاهیم مرتبط و بیان نظریه‌های مرتبط به کار رفته در مقاله باشد.

  - روش کار: بیانگر چگونگی و فرآیند انجام پژوهش است. تحلیل‌های آماری و روش‌های مورد استفاده به اختصار و به شیوه مناسب یادآوری شود.

  - نتیجه‌گیری: شامل بررسی یافته ها و نتیجه حاصل شده از انجام تحقیق همراه با پیشنهادها و راهکارها درباره موضوع و در صورت نیاز پیشنهادهایی برای مطالعات بعدی در زمینه مورد بحث است.

  - پی‌نوشت‌ها: شامل توضیحات ضروری و مکمل درباره اصطلاحات، عبارات و مطالب مقاله است، که به ترتیب شماره گذاری خواهند شد.

  - ارجاع دهی: شیوه درج منابع شامل درج مشخصات منابع و مآخذ متن و تصاویر.

  • در خصوص نقل قول های مستقیم، پس از نقل قول بلافاصله نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار کتاب (یا مقاله) و شماره صفحه مورد نظر که نقل از آن برداشت شده است در داخل دو کمان درج می‌شود. به عنوان نمونه: «نقل قول» (ذاکری، 1378: 22)
  • شرح منبع در صفحه فهرست منابع و مآخذ به این قرار خواهد آمد: نام خانوادگی نویسنده اول، نام نویسنده اول و نام نویسنده دوم و نام خانوادگی نویسنده دوم (سال انتشار منبع)، عنوان مأخذ به صورت ایتالیک یا بولد)، نام ناشر، محل نشر. به عنوان نمونه: ذاکری، محمد و جعفر محمدی (1378)، هنر شرقی، نشر فردا، تهران.
  • در صورت لزوم نام مترجم یا ویراستار، نام آن‌ها پس از نام منبع و با ذکر مسئولیت مربوطه درج می شود.
  • ترتیب ذکر مشخصات منابع به زبان‌های غیر ایرانی نیز مشابه با نمونه طرح شده خواهد بود.
  • در صورتی که منبع یک مقاله از یک مله باشد، مشخصات به این قرار درج می‌شود: نام خانوادگی نویسنده اول، نام نویسنده اول و نام و نام خانوادگی نویسنده دوم (سال انتشار مقاله)، نام کامل مقاله (داخل گیومه)، نام کامل مجله (به صورت بولد)، شماره مجله، شماره صفحات شروع و خاتمه مقاله در مجله مورد نظر.

  - مقالات باید حداکثر در 15 صفحه مجله قابل چاپ باشند (این تعداد صفحه شامل تصویر و سایر ملحقات مقاله نیز خواهد بود). بنابراین حجم مقالات ارسالی حتی المقدور بیشتر از 15 صفحه A4 با فونت 14 نباشد.

  - تصاویر، شکل‌ها و جداول مربوط به هرمقاله باید ذکر منبع اصلی، شماره صفحه، نام مؤلف یا گردآورنده منبع، سال انتشار منبع و محل دقیق تصویر در متن همراه با مقاله تحویل شوند.

  - شماره تصاویر به ترتیبی که در متن به آن اشاره می شود به انضمام توصیحات مربوط در زیر آنها قید شود.

  - جهت ارسال مقاله به دفتر نشریه، بایستی در سامانه فصلنامه ثبت نام و از طریق این سامانه مقاله خود را ارسال نمایند.